7 Νοεμβρίου 2007

Διαγωνισμός: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Αργοστολίου – Δικτύωση ΒΙ.ΠΕ.

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Β.Ι.Π.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για το έργο «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Αργοστολίου – Δικτύωση ΒΙΠΕ» που έχει ενταχθεί στο μέτρο 3.4 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής και ημιαστικής ανάπτυξης σε ζώνες μικρής κλίμακας – ΕKT», του Αξονα Προτεραιότητας «Αναβάθμιση και προστασία αστικού και ημιαστικού περιβάλλοντος», του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2000-2006.Ο προϋπολογισμός του έργου: είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Κ.Τ. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.

Τόπος διαγωνισμού: Σύλλογος Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Β.Ι.Π.Ε., ΒΙΠΕ Αργοστολίου , ΤΚ 28100, Αργοστόλι.

Χρόνος διενέργειας: 29/11/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών

Συμβουλευτικών υπηρεσιών έργου πληροφορικής,

Ανάπτυξης Λογισμικού Εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων και υπηρεσιών Μετάπτωσης αρχείων,

Συντήρησης Λογισμικού Εφαρμογών

Περιγραφή των Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου Δικτύωσης που εντάσσεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Αργοστολίου» της περιοχής Λυκιαρδοπουλάτα – Λαϊκές κατοικίες – ΒΙ.ΠΕ. πρόκειται να υλοποιηθούν οι εξής ενέργειες:

Δικτύωση των αυτοαπασχολούμενων που θα επιδοτηθούν στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρέμβασης

Ηλεκτρονική υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης και κυρίως της ΒΙ.ΠΕ.

Δικτύωση συγκεκριμένων κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. για παροχή υπηρεσιών πληροφοριών

Διασύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. με άλλες ΒΙ.ΠΕ.

Για τις ανωτέρω ενέργειες προβλέπεται η ανάπτυξη, επιμέλεια και συντήρηση δικτυακής πύλης η οποία θα περιλαμβάνει, τράπεζα πληροφοριών, μόνιμο πλαίσιο διαλόγου (forum) με δικτύωση αυτοαπασχολούμενων και ενημέρωση για εξελίξεις και ειδικά θέματα στην κατεύθυνση υλοποίησης οικονομίας κλίμακας και πλαίσιο διαλόγου με δικτύωση συγκεκριμένων κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ.

Επαγγελματικά προσόντα

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της προκήρυξης (τεκμηριώνονται με τα προβλεπόμενα από το Αρθρο 8 δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς).

Νομική μορφή των διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών και/ή νομικών προσώπων, ή συνεταιρισμοί με αντικείμενο απασχόλησης και τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές που γίνονται αποδεκτές αφορούν το σύνολο του έργου.

Ο φάκελος προσφορών περιλαμβάνει (σε χωριστούς σφραγισμένους υπο-φακέλους):

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία περιγράφονται στο Αρθρο 8 του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης.

Την τεχνική προσφορά σύμφωνα με το Μέρος Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Μέρος Γ’ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Η συνολική προσφορά πρέπει να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή, στους αντίστοιχους σφραγισμένους φακέλους. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών παρέχονται στο τεύχος προκήρυξης.

Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Χρονική διάρκεια του έργου

Η υλοποίηση του έργου διαρκεί από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/9/2008

Εγγυήσεις συμμετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς τον Σύλλογο Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Β.Ι.Π.Ε και ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς

Ισχύς των προσφορών

Τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Σύμβαση ανάθεσης

Οι συμβάσεις ανάθεσης συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους και το νομικό πλαίσιο της προκήρυξης, την υποβληθείσα προσφορά, την Απόφαση του Συλλόγου Επαγγελματιών & Βιοτεχνών και το κατ’ αναλογία με την Υ.Α. 11389/1993/ΦΕΚ Β-185 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών των ΟΤΑ», της Οδηγίας 92/50 ΕΟΚ «για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών»,

Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να παραλάβουν το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού από τον Σύλλογο Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Β.Ι.Π.Ε, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, καθημερινά από 9:00 μέχρι 14:00, στο τηλ/fax 2671029119 (υπεύθυνος: Ιάκωβος Νιφοράτος).

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Β.Ι.Π.Ε.

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

32nd KEFALONIA GYM ESTIVAL «ANNA POLLATOU» @AΡΓΟΣΤΟΛΙ [27.06.2022]
27 Ιουνίου 2022

32nd KEFALONIA GYM ESTIVAL «ANNA POLLATOU» @AΡΓΟΣΤΟΛΙ [27.06.2022]

Με την κεντρική παρουσίαση των ομάδων στο Αργοστόλι ολοκληρώθηκε το 32nd KEFALONIA GYM FESTIVAL …
Στην Αρχαία Ολυμπία παραβρεθηκε ο σύλλογος ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ για να τιμήσουν τους ήρωες  στην μάχη εναντίον των Λαλαιων
26 Ιουνίου 2022

Στην Αρχαία Ολυμπία παραβρεθηκε ο σύλλογος ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ για να τιμήσουν τους ήρωες στην μάχη εναντίον των Λαλαιων

Μετά τις χθεσινές εκδηλώσεις στο Λαλας σήμερα βρεθήκαμε στο Πουσι Αχλαδινης Αρχαίας Ολυμπίας για…
32nd KEFALONIA GYM FESTIVAL «ANNA POLLATOU» BEACH PARTY @COSTA COSTA [26.06.2022]
26 Ιουνίου 2022

32nd KEFALONIA GYM FESTIVAL «ANNA POLLATOU» BEACH PARTY @COSTA COSTA [26.06.2022]

Beach Party σήμερα διοργανώθηκε για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο 32 nd KEFALONIA GYM FEST…
Πρόγραμμα για την «Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2022»
26 Ιουνίου 2022

Πρόγραμμα για την «Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2022»

Έχουμε ήδη γνωστοποιήσει ότι η Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη θα συμμετάσχει στο φετινό πρόγραμμα της «Κ…

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας
21 Ιουνίου 2022

To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας

Φωτογραφίες: Δώρα Πανουσοπούλου Το τετραήμερο Πέμπτη 23 – Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 η μεγαλύτερ…
Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του
20 Ιουνίου 2022

Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του

Η ζωή είναι πιο νόστιμη στη θάλασσα, γι’ αυτό το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι, διευρύνει το ωρά…
Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε
10 Ιουνίου 2022

Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε

Φρέσκο παγωτό μηχανής CARPIGIANI προφέρει πλέον το Artostoli! Αξία ανεκτίμητη όπως αναφέρουν …
Chimroll: Μια βόλτα στη πιο γλυκιά γωνία του Αργοστολίου!
25 Μαΐου 2022

Chimroll: Μια βόλτα στη πιο γλυκιά γωνία του Αργοστολίου!

Αν ψάχνετε για τις πιο ωραίες γλυκές γεύσεις στο Αργοστόλι, σίγουρα θα πρέπει να επισκεφθείτε το…
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design