Skip to main content
26 Σεπτεμβρίου 2007

Επισκευές δημοτικού γραφείου και ανάπλαση πλατείας Φαρακλάτων

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ.Αργοστολίου , κ. Παναγής Κοψαχείλης , Α/Δήμαρχος Αργοστολίου διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.7 του Π.Δ/τος 609/85 καθώς και τις διατάξεις των Ν. 1418/84 και 3263/2004 και των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους και ήθελαν ισχύσει από την ημερομηνία δημοπράτησης, το έργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΔ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ” Προϋπολογισμού 32902,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 19 %),Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Αργοστολίου με συνολική προθεσμία εκτέλεσης 125 (Εκατόν είκοσι πέντε ) ημερολογιακές ημέρες και χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. 2007 .

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Αργοστολίου Ν.Κεφ/νίας (Πλατεία Βαλλιάνου 28100 Αργοστόλι) την Τρίτη 09 ( εννέα ) Οκτωβρίου 2007 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών) Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία πράξη θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα αλλά και θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράτε).

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην A1 και ΑΝΩ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , εργοληπτικές κοινοπραξίες και αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως και κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 552,98 ευρώ, βεβαιώνεται με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , προς το Δήμο Αργοστολίου και δεν γίνεται δεκτή, αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των 210 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνον μία οικονομική προσφορά. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τμήματα του έργου ή εναλλακτικές προσφορές. Κριτήριο για την ανάθεση είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε από κοινό εκπρόσωπό τους. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά.

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν καταθέτοντας έγγραφη αίτηση που θα περιέχει τα πλήρη στοιχεία τους, αντίγραφο της Διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης (για παραγωγή αντιγράφων με δικά τους έξοδα και ευθύνη) καθώς και το πρωτότυπο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους), μέχρι και την (ημέρα) γνωρίζοντας ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας), οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν πλήρη ευθύνη για την μη έγκαιρη παραλαβή τους.

Πληροφορίες & Διάθεση Τευχών: Δημαρχείο, Τεχνική Υπηρεσία , Πλατεία Βαλλιάνου 28100 Αργοστόλι (κ. Ελένη Μπενετάτου τηλ. 26710-23824 ,φαξ 26710-22572, e-mail: eleni@argostoli-mun.gr).

Αργοστόλι 23-8-2007

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής
Παναγής Κοψαχείλης

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…
Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…
γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…
Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…
Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

15 Ιουλίου 2024
“Ο χρόνος έκρινε, ποιος έμεινε, ποιος έφυγε, ποιος έζησε τη μουσική, ποιος έδωσε ψυχή και ποι…
15 Ιουλίου 2024
Είναι η ψυχοθεραπεία ένα μοντέρνος τρόπος αντιμετώπισης αρνητικών συναισθημάτων ή μήπως όχι; …
15 Ιουλίου 2024
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2024, ο Δήμος Αργοστολίου σε συνεργασία με το Γ…
15 Ιουλίου 2024
Κυριακή 14 ΙΟΥΛΙΟΥ • ΛΕΙΒΑΘΩ, ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ, ώρα: 21:00, στο Πολιτιστικό κέντρο, πρώη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Το θεριό του ταύρου»
11 Ιουλίου 2024
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ» Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουλίου και ώρα 21:00, σ…
«Παραδοσιακό Μαγειριό» η νέα επιχείρηση στην οδό Σιτεμπόρων στο Αργοστόλι
8 Ιουλίου 2024
Το νέο παραδοσιακό μαγειρείο στην οδό Σιτεμπόρων Αργοστόλι άνοιξε και σας περιμένει! Μια νέα …
Tzannatos Jewellers Corner : Το νέο κόσμημα του Λιθοστρώτου
21 Ιουνίου 2024
Ο στόχος μας πάντα είναι να προσφέρουμε ποιοτικά, διαχρονικά αλλά και μοντέρνα σχέδια για την το…
Το κατάστημα «Beauty Bar» συνεχίζει και ομορφαίνει
13 Ιουνίου 2024
Το κατάστημα καλλυντικών και σεμιναριακό κέντρο ES Beauty Bar by Eleni Sourvanou συνεχίζε και ομ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU