Skip to main content
17 Δεκεμβρίου 2009

Επιστολή Νομάρχη στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης

Κυρία Υπουργέ,

Προβλήματα Πρωτογενή Τομέα στον Νομό Κεφ/νίας & Ιθάκης

Με το παρόν έγγραφο θέλουμε να σας εκθέσουμε πολύ επιγραμματικά τις πρώτες σκέψεις και εκτιμήσεις μας για ζητήματα που θέλουν άμεση αντιμετώπιση, προκειμένου να αποτελέσουν θέματα συζήτησης στην επικείμενη συνάντησή μας, η οποία ευελπιστούμε να πραγματοποιηθεί το δυνατόν συντομότερα.
Α. Οργάνωση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στο Νομό

Τα τελευταία χρόνια έχει συμβεί πολυδιάσπαση των Υπηρεσιών που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και η έλλειψη προγράμματος και συντονισμού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των αγροτών αλλά και ανεβάζουν υψηλά το κόστος λειτουργίας.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε την συγχώνευση των υπηρεσιών που υπάρχουν στο Νομό (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ΤοΚΑΑ) ώστε με ένα ενιαίο πρόγραμμα και συντονισμό να συμβάλλουν στην τοπική αγροτική ανάπτυξη στηρίζοντας τα τοπικά προϊόντα και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις τοπικές αγορές.

Β. ΚΑΠ. Αγροτικές Επιδοτήσεις

Υπάρχουν συνεχή παράπονα εκ μέρους των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα σχετικά με το κόστος που αναγκάζονται να καταβάλλουν για να δικαιωθούν των ενισχύσεων, την πορεία των αιτήσεων ενίσχυσης (ελλιπής ενημέρωση), την διαδικασία ελέγχων (ενημέρωση διαδικασίας ελέγχου, ενημέρωση αποτελεσμάτων, δικαιωμάτων ελεγχόμενου) και τέλος την ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αίτησης ενίσχυσης (πληρωμή ή απόρριψη και λόγοι απόρριψης).

Τέλος, παρατηρείται καθυστέρηση στις πληρωμές γενικά όπως τον τελευταίο χρόνο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια διαπιστώναμε μερικές πληρωμές που γινόντουσαν ενωρίς χωρίς όμως οι υπόλοιποι να πληροφορούνται γιατί δεν πληρώθηκαν.

Προτείνουμε λοιπόν, για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω τα εξής:

α) Εφ’ όσον φορέας υλοποίησης του ΟΣΔΕ παραμένει με ανάθεση η ΠΑΣΕΓΕΣ δηλαδή η ΕΑΣ να καθορίζεται με απόφαση του ΥΠΑΑΤ τα ανώτατα ποσά χρέωσης των ενδιαφερομένων.

β) η όλη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων να εποπτεύεται από την γεωτεχνική υπηρεσία του Νομού και προβλήματα που ανακύπτουν να λύνονται τοπικά με βάση βέβαια την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων.

γ) Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι να γίνονται από την τοπική γεωτεχνική υπηρεσία του Νομού που θα διαχειρίζεται και θα αξιοποιεί το μόνιμο προσωπικό και εάν αυτό δεν επαρκεί θα συνεπικουρείται από τις εντελώς αναγκαίες τοπικές εποχιακές προσλήψεις. Οι έλεγχοι που γίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι σήμερα γίνονται από συμβασιούχους που πολλές φορές είναι άσχετοι με το αντικείμενο, δεν γίνεται σωστή ενημέρωση στον ελεγχόμενο που θα είχε σαν αποτέλεσμα και την συνεργασία του, και γενικά δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Ο κανόνας που πρέπει να τηρείται στα συνεργεία ελέγχου είναι τουλάχιστον ένας μόνιμος υπάλληλος μαζί με έναν συμβασιούχο.

δ) Οι Δευτεροβάθμιοι Έλεγχοι, οι έλεγχοι δηλαδή που στην ουσία θα ελέγχουν την τοπική Υπηρεσία εάν έπραξε σωστά, να γίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με μια τέτοια οργάνωση πιστεύουμε ότι τα παράπονα που ακούγονται θα περιοριστούν, θα είναι οικονομικότερη η εφαρμογή και τα αποτελέσματα θα είναι αποδεκτά από τους παραγωγούς

Γ. Αγροτική Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στο Νομό πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι στοχευμένη στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων που μπορούν να σταθούν οικονομικά αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο από πλευράς χρησιμοποίησης φυσικών πόρων και ελαχίστων εισροών αλλά και το σπουδαιότερο την αξιοποίηση των αγορών που δημιουργούνται από την τουριστική δραστηριότητα στο νησί.

Έτσι, τα προϊόντα που μπορούν να παίζουν τέτοιους ρόλους είναι:
ελαιόλαδο, κρασί, μέλι και αρωματικά από πλευράς φυτικής παραγωγής, τυροκομικά από πλευράς ζωικής παραγωγής.

α) Ελαιόλαδο. Ο τομέας έχει μείνει τεχνολογικά πίσω, δεν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες που δίδονται στην διαφοροποίηση του προϊόντος τόσο από πλευράς ποικιλιακού δυναμικού όσο και από πλευράς εδαφοκλιματικών συνθηκών. Αυτό είναι ανάγκη να γίνει γιατί η ελαιοκαλλιέργεια είναι μια δραστηριότητα που καθορίζει σημαντικά το τοπίο του Νομού και η εγκατάλειψη θα έχει σοβαρές συνέπειες και στην τουριστική δραστηριότητα. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι παρ’ όλο που υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της ονομασίας Π.Γ.Ε. ελαιολάδου Κεφαλονιάς δεν γίνεται χρήση από κανένα.

β) Κρασί. Στον τομέα αυτό έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες συνεταιριστικές και ιδιωτικές. Βρίσκεται σε καλό δρόμο, χρειάζονται όμως πάντοτε χειρισμοί που θα βοηθούν στην διατήρηση της αμπελοκαλλιέργειας.

γ) Μέλι. Η χλωρίδα του Νομού δίνει ανθοφορίες που σε μεγάλη έκταση συμμετέχει το θυμάρι και δίδουν προϊόν που έχει υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε περιορισμένες ποσότητες. Έχουν γίνει και εδώ ιδιωτικές και συνεταιριστικές δραστηριότητες.

δ) Αρωματικά. Ο Νομός έχει πλούσια χλωρίδα από αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά. Έχει, όμως, και θαυμάσεις εδαφοκλιματικές συνθήκες για μικρές ποιοτικές παραγωγές που θα αξιοποιηθούν στην τουριστική αγορά.

ε) Κτηνοτροφία. Η αιγοπροβατοτροφία είναι δυναμικός κλάδος. Δέχεται όμως πιέσεις από το αυξημένο κόστος στις ζωοτροφές. Το αιγοπρόβειο γάλα αξιοποιείται από τυροκομικές επιχειρήσεις. Η κατοχύρωση των προϊόντων με τοπικά χαρακτηριστικά θα βοηθήσει πολύ στην σταθεροποίηση της δραστηριότητας.

Δ. Υποδομές

Σφαγεία. Στο Νομό λειτουργούν δύο εγκαταστάσεις σφαγείων με προσωρινή άδεια λειτουργίας γιατί δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Έχει εξευρεθεί οικόπεδο και υπάρχει συναίνεση των φορέων που ενδιαφέρονται για την κατασκευή μιας σύγχρονης εγκατάστασης που είναι αναγκαία.

Μικρά αρδευτικά έργα όπως λιμνοδεξαμενές και ένα μικρό φράγμα που έχουμε προγραμματίσει θα συμβάλλουν στην οικονομία του νερού, θα συμβάλλουν στη μείωση της υπεράντλησης που υφίσταται ο υπόγειος υδροφορέας με όλα τα δυσμενή επακόλουθα.

Ο αγροτικός εξηλεκτρισμός στη βάση κατασκευής κεντρικών δικτύων για τον εξηλεκτρισμό κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στο γάλα καθώς και η συντήρηση-βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Τέλος στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη παρουσίας στον Νομό που είναι και νησιωτικός μιας υπηρεσίας του ΕΛΓΑ – ΟΓΑ γιατί πιστεύουμε ότι ο τρόπος λειτουργίας μέχρι σήμερα με τους τοπικούς ανταποκριτές δεν είναι επαρκής καθ’όσον αφ’ενός μεν ο ΟΓΑ έγινε φορέας κύριας ασφάλισης των αγροτών και οι διαδικασίες ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ έγιναν πιο σύνθετες και χρειάζεται πλήρης και υπεύθυνη ενημέρωση και τήρηση διαδικασιών.

Ε. Συνεταιριστική – Συλλογική Δραστηριότητα

Όλες οι παραπάνω Δραστηριότητες πρέπει κυρίως να στηριχθούν μέσω της συλλογικής δραστηριότητας που θα αναπτύξουν οι παραγωγοί.
Στο ελαιόλαδο π.χ. πρέπει να γίνουν βήματα ουσιαστικά που θα επιβάλλουν ένα νέο τρόπο ελαιοκαλλιέργειας, συγκομιδής και διακίνησης ελαιοκάρπου, μεταποίησης, τυποποίησης, που κανένας ιδιώτης δεν αναλαμβάνει τόσο μεγάλο ρίσκο.

Εδώ πρέπει να είναι ουσιαστική η παρουσία της συνεταιριστικής δραστηριότητας. Όμως, εφ’ όσον οι συνεταιριστικές μονάδες θα ενταχθούν σε προγράμματα και θα διαχειρίζονται δημόσια χρήματα θα πρέπει να ελέγχονται ανάλογα.

Πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα μας δοθεί η δυνατότητα να σας εκθέσουμε λεπτομερέστερα τις απόψεις μας σχετικά με τις επιμέρους δραστηριότητες και πώς βλέπουμε την ανάπτυξη τους στην περιοχή μας.
Σας στέλνουμε επίσης και απόφαση – ψήφισμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου που έγινε στις 22-07-2009 όπου φαίνονται ακριβώς τα άμεσα προβλήματα που απασχολούν τους αγρότες του Νομού.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…
Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…
γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…
Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…
Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

18 Ιουλίου 2024
Για μια ακόμα φορά τα Βλαχάτα στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας τα έσπασαν… Από νωρίς ξεκίνησε ν…
17 Ιουλίου 2024
Μια εξαιρετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το βράδυ στο εξαίσιο χώρο του Βοτανικού κήπου. …
16 Ιουλίου 2024
Με μεγάλη μας χαρά για ακόμη μια χρόνια, παρευρεθήκαμε στην έκθεση ζωγραφικής της Μιμίκας Μηλάτο…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ανακαλύψτε το Μέλλον της Μετακίνησης στην Νippy eco mobility
17 Ιουλίου 2024
Eίναι το νέο σημείο αναφοράς για e-bikes, e-scooters και αξεσουάρ, την οδό Σουηδίας 125. Εκεί θα…
«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Το θεριό του ταύρου»
11 Ιουλίου 2024
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ» Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουλίου και ώρα 21:00, σ…
«Παραδοσιακό Μαγειριό» η νέα επιχείρηση στην οδό Σιτεμπόρων στο Αργοστόλι
8 Ιουλίου 2024
Το νέο παραδοσιακό μαγειρείο στην οδό Σιτεμπόρων Αργοστόλι άνοιξε και σας περιμένει! Μια νέα …
Tzannatos Jewellers Corner : Το νέο κόσμημα του Λιθοστρώτου
21 Ιουνίου 2024
Ο στόχος μας πάντα είναι να προσφέρουμε ποιοτικά, διαχρονικά αλλά και μοντέρνα σχέδια για την το…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU