24 Μαρτίου 2010

Προστατευόμενες Περιοχές Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Ο Νομός Κεφαλονιάς και Ιθάκης διαθέτει φυσικό πλούτο με ειδικό οικολογικό ενδιαφέρον λόγω της χλωρίδας, πανίδας αλλά και άλλων φυσικών χαρακτηριστικών. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε μόνο τον Εθνικό Δρυμό του Αίνου, μα υπάρχει ένα πλήθος περιοχών που προστατεύονται σήμερα από την Εθνική ή Διεθνή νομοθεσία.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οι ακόλουθες περιοχές της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης έχουν αναγνωριστεί από το Ελληνικό κράτος ως περιοχές με ειδικό οικολογικό ενδιαφέρον και έχουν τεθεί υπό καθεστώς προστασίας (το νομικό καθεστώς, που διέπει τις προστατευόμενες περιοχές καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 78 έως 81 του ν.δ 86/69, με τις οποίες κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις που θεσπίστηκαν από το 1937 και μετέπειτα):

Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου, με πυρήνα έκτασης 2.862 εκτάρια, ιδρύθηκε το 1962 (ΦΕΚ 199/Α/1962), (οι Εθνικοί Δρυμοί περιλαμβάνουν εκτάσεις, στις περισσότερες από τις οποίες κυριαρχεί ο δασικός χαρακτήρας, με ιδιαίτερο οικολογικό και επιστημονικό ενδιαφέρον).
Κωδικός Δ7 (βλέπε εικόνα)

Καταφύγια Άγριας Ζωής
-Όρος Καστέλι-Μπλωστή (Θηναίας-Ζωλών-Λιβαδίου), έκταση 1080 εκτάρια, (ΦΕΚ 631/24-7-79). 
Κωδικός Κ391
-Λειβάδι Ληξουρίου, έκταση 80 εκτάρια, (ΦΕΚ 720/31-5-76). 
Κωδ. Κ393
-Βούλισα (Φαρσών-Δαυγάτων-Διλινάτων-Κουρουκλάτων), έκταση 1400 εκτάρια, (ΦΕΚ 540/28-8-90). 
Κωδ. Κ396
-Βουνό ‘Aτρος (Αγ. Νικολάου-Πόρου), έκταση 1787 εκτάρια, (ΦΕΚ 441/7-7-92). 
Κωδ. Κ402
-Νεοχώρι (Κομιτάτων-Καρυάς), έκταση 1382 εκτάρια, (ΦΕΚ 636/Β/96). 
Κωδ. Κ386
-Λεύκη-Σταυρός-Ανωγή (Ιθάκης), έκταση 1100 εκτάρια, (ΦΕΚ 401/20-6-84). 
Κωδ. Κ374


Οι εικόνες δείχνουν τη θέση των παραπάνω περιοχών (βλέπε κωδικούς: Κ374, Κ386, Κ391, Κ393, Κ396, Κ402 για τα Καταφύγια ‘Aγριας Ζωής, Δ7 για τον Δρυμό).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η Κεφαλονιά διαθέτει επίσης φυσικό πλούτο διεθνούς σημασίας:

Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου έχει χαρακτηριστεί ως Βιογενετικό Απόθεμα (το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων ιδρύθηκε το 1976 από το Συμβούλιο της Ευρώπης και αποσκοπεί στη διατήρηση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της Ευρώπης). Έχει επίσης δηλωθεί ως μία από τις 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.

Επίσης σύμφωνα με άλλη οδηγία της Ε.Ο.Κ. έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Διατήρησης, λόγω της ύπαρξης σχισμών ασβεστολιθικών βράχων σε υψόμετρο 1000-15000 μέτρων καθώς και λόγω ύπαρξης μεγάλης ποικιλίας ορχιδέων και σάρων.

Στις 239 περιοχές που έχουν προταθεί από την Ελλάδα ως «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας» (proposed Sites of Community Importance – SCI) σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ανήκουν:-το Καλόν όρος
-το εσωτερικό αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, ‘Aτοκος, Βρομονας)
-η παράκτια θαλάσσια ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα και ο όρμος Μούντα

[Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998.

Σκοπός της Οδηγίας είναι «να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η συνθήκη.»

Βασικό μέσο για την επίτευξη του σκοπού αποτελεί η δημιουργία δικτύου προστατευμένων περιοχών με την ονομασία «NATURA 2000», το οποίο αποτελείται από τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/EOK και από τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των πουλιών. Η δημιουργία του Δικτύου NATURA 2000 συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προστασία των απειλούμενων ειδών και των ενδιαιτημάτων και αποτελεί το βασικό μέσο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την γενικότερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.]

Επίσης από τον Μάιο του 2005 δημιουργήθηκε το «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων», όπως χαρακτηρίζεται η προστατευόμενη περιοχή των λιμνοθαλασσών, των ποτάμιων περιοχών του νότιου τμήματος του Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Αχελώος-Εύηνος) και του νησιωτικού συμπλέγματος των Βόρειων & Νότιων Εχινάδων του Ν. Κεφαλληνίας.Η περιοχή αποτελεί βιότοπο σπάνιων και απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Από το 1975 έχει ανακηρυχθεί σε Υγροβιότοπο Διεθνούς Σημασίας, αποτελεί Ειδικά Προστατευόμενη Περιοχή (SPA), σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και έχει καταχωρηθεί στον Εθνικό Κατάλογο περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000.

Με βάση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ) που συντάχθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην περιοχή παρατηρήθηκαν 259 είδη πουλιών, 26 θηλαστικών, 32 αμφίβιων και ερπετών, 40 είδη ιχθυοπανίδας, 31 ενδημικά ή/και σπάνια φυτικά είδη. Εντοπίζονται δρυοδάση, θαμνώνες, παραποτάμια βλάστηση, ποτάμιο υδάτινο οικοσύστημα, αμμοθινική-αλοφυτική και μικτή βλάστηση, καλαμώνες, λασποτόπια, λιμνοθάλασσα, θάλασσα και αλυκές.

Δυστυχώς στην περιοχή αναπτύσσεται έντονη δραστηριότητα που εκφράζεται κυρίως με καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων και παραγωγή αλατιού στις αλυκές, οι οποίες έχουν προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες και αλλοιώσεις.

Πηγές:
-Υπουργείο Γεωργίας
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

Κείμενα – Παρουσίαση:
Τηλέμαχος Μπεριάτος

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τελετή έναρξης 1ου Διεθνούς τουρνουά «Argostoli Greek Para Open 2022» @Αργοστόλι [29.09.2022]
29 Σεπτεμβρίου 2022

Τελετή έναρξης 1ου Διεθνούς τουρνουά «Argostoli Greek Para Open 2022» @Αργοστόλι [29.09.2022]

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 29 Σεπτεμβρίου η τελετή έναρξης του 1ου Διεθνο…
Έκθεση της Καλλιτέχνιδας κι Εκπαιδευτικού DENIZ SAK
29 Σεπτεμβρίου 2022

Έκθεση της Καλλιτέχνιδας κι Εκπαιδευτικού DENIZ SAK

Έκθεση της Καλλιτέχνιδας κι Εκπαιδευτικού DENIZ SAK.  Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου και ώρα …
Κατάθεση στεφάνων στο Ιταλικό Μνημείο της Μεραρχίας Acqui [27.09.2022]
27 Σεπτεμβρίου 2022

Κατάθεση στεφάνων στο Ιταλικό Μνημείο της Μεραρχίας Acqui [27.09.2022]

Σήμερα το πρωί τέθηκε το ετήσιο μνημόσυνο προς τιμή των αξιωματικών και στρατιωτών της Ιταλίας …
Έρχεται το 1ο Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑμεΑ 2022 στο Αργοστόλι
27 Σεπτεμβρίου 2022

Έρχεται το 1ο Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑμεΑ 2022 στο Αργοστόλι

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.30 στην πλατεία Παναγή Βαλλιάνου στο Αργοστόλι θα πραγματοπ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»
21 Σεπτεμβρίου 2022

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»

H επιχείρηση του Κonesha H. Hashan, παρέχει: λιθοδομή, εμπόριο πέτρας και οικοδομικών υλικών. Υ…
Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!
13 Σεπτεμβρίου 2022

Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!

Οι εγγραφές ξεκίνησαν εδώ στο Αργοστόλι, Μίνωος & Ασκληπιού 7 (Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα), Exc…
Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022
10 Σεπτεμβρίου 2022

Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022

Ανακάλυψε τις νέες συλλογές στρωμάτων Candia με έκπτωση έως 40% The I…
Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»
6 Σεπτεμβρίου 2022

Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»

H ομάδα του kefalonitis επισκέφθηκε το κατάστημα «19_61 coffe n’ more » για έναν απογευματινό κ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design