Skip to main content
13 Φεβρουαρίου 2008

Στις 18 Μαρτίου βγαίνει ο ανάδοχος του έργου της Γέφυρας

Στις 18 Μαρτίου βγαίνει ο Ανάδοχος του έργου της γέφυρας De Bosset σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού που βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η α΄φάση του έργου θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η πεζοδρόμηση και η απόδοσή του στον κόσμο ως ένα μνημείο απείρου κάλλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γρήγορη δημοπράτηση του έργου οφείλεται στον βουλευτή του Νομού Α. Παρίση που κυνήγησε από την αρχή της θητείας του το έργο, ενώ είμαστε βέβαιοι ότι και επί θητείας του θα μπορούμε να διασχίζουμε-και εμείς και οι επισκέπτες-ένα όμορφο πεζοδρομημένο μνημείο, κόσμημα για την πρωτεύουσα του Νομού μας.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΠΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2008
Αριθμ. Πρωτ.:ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/12201/418
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού διακηρύσσει ότι εκθέτει το έργο “Στερέωση και ενίσχυση της θεμελίωσης της γέφυρας DE BOSSET στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς (Α΄ Φάση)” σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου.

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, του ΠΔ.609/1985, του ΠΔ.99/1992, του Ν.2940/2001, του Ν.2947/2001, του Ν.3028/2002, του Ν.3207/2003, του Ν.3263/2004, του Ν.3316/2005, του Ν.3414/2005, του Ν.3481/2006, την υπ αριθμ.Δ17α/03/128/ΦΝ 440/24-09-2007 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, την υπ αριθμ.ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/5920/193/30-01-2008 Απόφαση Υπουργού για την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου και την υπ αριθμ.ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/10166/355/07-02-2008 Απόφαση έγκρισης της δημοπράτησης του έργου. Η συνολική, σύμφωνα με τον προυπολογισμό της μελέτης, προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00 ευρώ), χωρίς αβαθεωρήσεις και ΦΠΑ και σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.800.000,00 ευρώ) με αναθεωρήσεις και ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους από το Γ΄ ΚΠΣ-Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΥΠΠΟ, ΣΑΕ014ΚΑΕ2007ΣΕ01430077

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 250 ΗΗ(Ημερολογιακές ημέρες) από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης,

Η Δημοπρασία θα γίνει στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου 2008 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών την 10.00π.μ. στα γραφεία της ΔΑΒΜΜ (Αθήνα, Ερμού 56) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, 1η, 2η καθώς και 3η τάξη εντός Νομού (ή γειτονικού Νομού) έδρας για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, σε Κοινοπραξία με 2η, 3η καθώς και 4η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας(προυπολογιζόμενη δαπάνη έργου μαζί με τα απρόβλεπτα 1.500.000,00 ευρώ δηλαδή οικοδομικές εργασίες:469.503,00 ευρώ και εργασίες Οδοποιίας: 1.030.497,00 ευρώ) όπως ο Νόμος ορίζει, εφόσον έχουν τις νόμιμες προυποθέσεις για έργα του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και αλλοδαπές ΕΡγοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης ή χωρών του ΕΟΧ που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους του ΕΟΧ ή στα κράτη μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ευρωπαικής Ένωσης ή του κράτους μέλους του ΕΟΧ.

Οι διαγωνιζόμενοι και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν οι ίδιοι εμπειρία σε έργα αποκατάστασης μνημείων ή να συνεργάζονται με φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση που να διαθέτει την εμπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17α/03/128/ΦΝ 440/24-09-2007

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγύηση συνολικού ύψους εξήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ(60.600,00), παρεχόμενη σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΠΔ.609/1985 και του Ν.3263/2004.

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ, Ερμού 56, Αθήνα, 10186.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για την σύνταξη και υποβολής της προσφοράς τους κλπ πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι από τις 26-2-2008 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι δύο(2) εργασιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (14-3-2008), στα γραφεία της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ(Αθήνα, ΕΡμού 56 1ος όροφος).

Πληροφορίες κα Ασπασία Γκατζιώνη και κα Αικ.Κουτσοσπύρου, τηλ: 210-3251.688-90

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση πρόσωπο, που θα προσκομίζει φωτοτυπία του ΜΕΕΠ ως αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλούμενες τάξεις για έργα Οικοδομικά και Οδοποιίας

Η Προισταμένη της ΔΑΒΜΜ

Αθηνά Χριστοφίδου

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…
Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…
γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…
Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…
Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

23 Ιουλίου 2024
Τη Δευτέρα 29 Ιουλίου στο κατάστημα «V & V Cafe Snack Bar & More» διοργανώνεται μουσική …
22 Ιουλίου 2024
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/8 στις 21:00 – Δημοτικό Γήπεδο Αργοστολίου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ» Ο Κωνσταντίνος Αργυρ…
22 Ιουλίου 2024
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΝΙΑ ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, ώρα: 9.00μμ Ένα υπέροχο παραμύθι της ΠΗΝΕΛΟ…
22 Ιουλίου 2024
25 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2024 Τον Ιταλό δημιουργό Marco Amenta, τον Marco Morricone, γιο …
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ανακαλύψτε το Μέλλον της Μετακίνησης στην Νippy eco mobility
17 Ιουλίου 2024
Eίναι το νέο σημείο αναφοράς για e-bikes, e-scooters και αξεσουάρ, την οδό Σουηδίας 125. Εκεί θα…
«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Το θεριό του ταύρου»
11 Ιουλίου 2024
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ» Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουλίου και ώρα 21:00, σ…
«Παραδοσιακό Μαγειριό» η νέα επιχείρηση στην οδό Σιτεμπόρων στο Αργοστόλι
8 Ιουλίου 2024
Το νέο παραδοσιακό μαγειρείο στην οδό Σιτεμπόρων Αργοστόλι άνοιξε και σας περιμένει! Μια νέα …
Tzannatos Jewellers Corner : Το νέο κόσμημα του Λιθοστρώτου
21 Ιουνίου 2024
Ο στόχος μας πάντα είναι να προσφέρουμε ποιοτικά, διαχρονικά αλλά και μοντέρνα σχέδια για την το…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU