5 Ιανουαρίου 2010

Eκδήλωση ενδιαφέροντος απογραφέων για τη διενέργεια της απογραφής κτηνοτροφίας 2009

Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί η Γενική Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, έτους 2009.Η Απογραφή αυτή διενεργείται σε όλα τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με κοινές μεθόδους και πρότυπα σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Στη Χώρα μας διενεργείται σύμφωνα με το υπΆ αρ. 135 Π.Δ. (ΦΕΚ 182/2009 τευχ. Α΄), την υπΆ αρ. 8416/Γ2 − 1158 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, (ΦΕΚ 1530/2009 τευχ. Β΄) και την τροποποιητική αυτής.

Σκοπός της Απογραφής είναι η ακριβής καταγραφή όλων των εκμεταλλεύσεων της Χώρας και η συλλογή στοιχείων για τη Διάρθρωση των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων και για την απασχόληση του πληθυσμού σε αυτές. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής του Κράτους, την υποστήριξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την κάλυψη άλλων εθνικών αναγκών και διεθνών υποχρεώσεων.

Η Απογραφή θα διενεργηθεί σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας, και περιλαμβάνει όλες τις γεωργικές, κτηνοτροφικές ή γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις βασιζόμενη στο Μητρώο των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, όπως ισχύει σήμερα μετά τις σχετικές ενημερώσεις.

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με την συμπλήρωση ειδικών σχεδιασμένων ερωτηματολογίων κατόπιν συνέντευξης με τον κάτοχο της εκμετάλλευσης.

Στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της απογραφής μπορούν να συμμετέχουν:

Φοιτητές/ σπουδαστές ΑΕΙ/ ΤΕΙ
Γεωπόνοι
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ, με την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Η απασχόληση των ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α/9.4.1996) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.3 του Ν.3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α/28.6.2006) δεν θεωρείται οποιαδήποτε μορφή εξαρτημένης εργασίας και ούτε αποτελεί κατοχή δεύτερης θέσης εργασίας για όσους ήδη εργάζονται.

Το πλήθος των προς συμπλήρωση ερωτηματολογίων ανά απογραφέα θα ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 90 ερωτηματολόγια. Το ύψος της αμοιβής του ερωτηματολογίου θα καθοριστεί με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με προτεινόμενη αμοιβή τα 12 ευρώ για κάθε πλήρως συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και 2,5 ευρώ για τις κλειστές εκμεταλλεύσεις.

Η εργασία πραγματοποιείται εκτός γραφείου, χωρίς υποχρέωση τήρησης οποιουδήποτε ωραρίου, και αφορά στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων όπως: η νομική μορφή, το καθεστώς κατοχής, η διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων (είδη καλλιεργειών, εκτρεφομένων ζώων και πτηνών, τις καλλιεργητικές τεχνικές κλπ), η απασχόληση του γεωργικού πληθυσμού.

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν είναι απόλυτα εμπιστευτικές, σύμφωνα με τους Νόμους 3627/ι956, 2392/1996 και 3470/2006 (άρθρο 14). Επίσης διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 2472/97 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», η επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων, πραγματοποιείται για επιστημονικούς και ερευνητικούς αποκλειστικά σκοπούς, τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διενέργεια της Απογραφής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας θα γίνει με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης μέχρι 15/1/2010.

Σχετική αίτηση διατίθεται τόσο στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, όσο και στις Υπηρεσίες Στατιστικής των Νομών.

Κάθε υποψήφιος απογραφέας δικαιούται να υποβάλει μία αίτηση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Στην Υπηρεσία Στατιστικής του Νομού στον οποίο επιθυμεί να εργαστεί

Για τον Νομό Κεφαλληνίας η διεύθυνση είναι Π. Βαλλιάνου 9, Αργοστόλι, 28100 και το τηλέφωνο 2671022503:
είτε αυτοπροσώπως,

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή,

είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς την έδρα της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού στον οποίο επιθυμεί να εργαστεί με την ένδειξη «Για την Απογραφή Γεωργίας & Κτηνοτροφίας 2009». Το εμπρόθεσμο των ταχυδρομικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

β) ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στην αίτηση που διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ. ΕΣΥΕ (www.statistics.gr)
Σημείωση: Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μέχρι τρία (3) Τοπικά Διαμερίσματα από το σχετικό πίνακα Κατανομής των Εκμεταλλεύσεων ανά Τοπικό Διαμέρισμα .
Ελάχιστες προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης είναι: α) να είναι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης, β) η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και γ) να ανήκει στις κατηγορίες απογραφέων που προαναφέρθηκαν.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η τυχόν δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Οι Ιδιώτες Συνεργάτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, εφόσον επιθυμούν θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στην τελική ευθεία για το 33d Kefalonia Gym Festival «Αnna Pollatou»
2 Ιουνίου 2023

Στην τελική ευθεία για το 33d Kefalonia Gym Festival «Αnna Pollatou»

Oι ετοιμασίες για το 33d Kefalonia Gym Festival «ANNA POLLATOU» βρίσκονται στην τελική ευθεία. Π…
Περιήγηση στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023
1 Ιουνίου 2023

Περιήγηση στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Ο Πολιτιστικός, Ιστορικός, Λαογραφικός σύλλογος «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης σε συνεργασ…
Πρόγραμμα Σεβάσμιου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, δια τον μήνα Ιούνιο 2023
31 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Σεβάσμιου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, δια τον μήνα Ιούνιο 2023

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται ημερομηνίες και ώρες του Μητροπολίτη κ. Δημητρίου Κεφαλλην…
Εκδήλωση: “Η Κεφαλονιά ένα Hub για το κρασί” 17 Ιουνίου
31 Μαΐου 2023

Εκδήλωση: “Η Κεφαλονιά ένα Hub για το κρασί” 17 Ιουνίου

Η Κεφαλονιά ένα Hub για το κρασί 2023 – Νέες Τεχνολογίες στο Αμπέλι. Για δεύτερη χρονιά θ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Στο κατάστημα «DMK Professional» θα βρείτε εξαιρετικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών
15 Μαΐου 2023

Στο κατάστημα «DMK Professional» θα βρείτε εξαιρετικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών

Επισκεφθήκαμε σήμερα το κατάστημα «DMK Professional» στο Αργοστόλι και πήραμε πληροφορίες για τη…
Βρείτε φρέσκα κρέατα στο κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου
12 Μαΐου 2023

Βρείτε φρέσκα κρέατα στο κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου

Το κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου είναι μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα στα Κηπούρια Κεφαλονι…
Δοκίμασε κι εσύ τις νέες απολαύσεις του «Pizza House» στο Αργοστόλι
6 Μαΐου 2023

Δοκίμασε κι εσύ τις νέες απολαύσεις του «Pizza House» στο Αργοστόλι

Το κατάστημα «Pizza House» έχει μεγάλη ποικιλία στα προϊόντα και στα είδη γεύσεων που παράγ…
Εγκαίνια του νέου καταστήματος «Ε.Σ. Beauty Bar» στο Αργοστόλι [30.04.2023]
30 Απριλίου 2023

Εγκαίνια του νέου καταστήματος «Ε.Σ. Beauty Bar» στο Αργοστόλι [30.04.2023]

Ένα νέο κατάστημα ομορφιάς βρίσκεται από σήμερα κοντά σας. Πρόκειται για το «Beauty Bar» της Ελέ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design