8 Φεβρουαρίου 2010

To Νομαρχιακό Συμβούλιο για το «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κεφαλληνίας & Ιθάκης στην 2η Συνεδρίασή του στις 20-01-2010 με θέμα «Συζήτηση – προτάσεις για τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» αποφάσισε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα:«Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κεφαλληνίας & Ιθάκης θεωρεί καταρχήν θετική την έναρξη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Όμως η Διοικητική Μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο την Αυτοδιοίκηση, πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο διοικητικής ανασυγκρότησης της Χώρας σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, κεντρικής και περιφερειακής.

Να μην οδηγεί σε προσωρινές λύσεις ή συμβιβαστικές διευθετήσεις, αλλά να αποτελεί ένα θεσμικό όχημα για:
Την εξυπηρέτηση του πολίτη
Την εξοικονόμηση πόρων
Την ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

1) Το Σχέδιο αυτό πρέπει στην κατάληξή του σε ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ να οδηγεί:

Α) Στο προσδιορισμό του ρόλου της κεντρικής διοίκησης (κράτος –στρατηγείο) με λεπτομερή αναφορά στις υπό αποκέντρωση αρμοδιότητες.
Β) Στον απόλυτο προσδιορισμό του πεδίου δράσης (αρμοδιότητες ) των αυτοδιοικητικών θεσμών και επίσης των πόρων (που πριν δοθούν θα πρέπει να κοστολογηθούν έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα του νέου θεσμού προς όφελος των πολιτών)
Γ) Στη συνέργεια όλων για το θέμα των εργαζομένων μέσα από τη Δημιουργία Χάρτας ανθρώπινου δυναμικού με ενιαία αντιμετώπιση ανά βαθμό αυτοδιοίκησης.
Δ) Στη διασφάλιση της εποπτείας των πράξεων από αρχή ανεξάρτητη που θα ελέγχει την νομιμότητα και όχι την σκοπιμότητα.
Ε) Στη διασφάλιση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της αιρετής περιφέρειας (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Τομεακά προγράμματα, Δημόσιες επενδύσεις).
ΣΤ) Στη σύσταση οργανισμού διάρθρωσης και λειτουργίας των νέων υπηρεσιακών μονάδων.
Ζ) Στη σύνταξη Κώδικα Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.
Η) Στη σύσταση Χάρτας περιουσιακών στοιχείων φορέων και Χάρτας των τοπικών Ιδρυμάτων για διατήρηση του αποκεντρωμένου και περιφερειακού τους χαρακτήρα.
Θ) Ο Αντιπεριφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι να αποτελούν το Εθνικό Περιφερειακό Συμβούλιο με αρμοδιότητες Διοίκησης και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

2) Νησιωτικότητα – Ορεινότητα

Να υπάρχει Ειδική πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις και το Σύνταγμα της Ελλάδας. Η νησιωτικότητα να ληφθεί υπόψη ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες της όλες οι γενικές ρυθμίσεις που επηρεάζονται από αυτή. Αναλογικά με τον ίδιο τρόπο να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ορεινών δήμων. Επίσης το ζήτημα των αρμοδιοτήτων πρέπει να εξειδικευθεί με το κριτήριο της νησιωτικότητας και των ειδικών συνθηκών που δημιουργεί.

3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση πρέπει να οδηγεί στη μετεξέλιξη της σημερινής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με σκοπό τη δημιουργία ισχυρών Περιφερειακών σχημάτων και δομών, με διευρυμένες αρμοδιότητες και σταθερούς πόρους μέσα από γενική φορολογική μεταρρύθμιση.

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει σταθερούς και μόνιμους πόρους που θα θεσμοθετηθούν στο πλαίσιο μιας φορολογικής μεταρρύθμισης και οι οποίοι θα αντιστοιχούν στο κόστος της άσκησης του εύρους των αρμοδιοτήτων και δεν θα επιβαρύνουν με νέους φόρους τους πολίτες.

4) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Στο νέο Διοικητικό σχήμα πρέπει να επανακαθοριστεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων και να κατανεμηθεί μεταξύ Κράτους και επιπέδων Αυτοδιοίκησης.

Το κεντρικό κράτος περιορίζεται σε ρόλο επιτελικό.
Κατά το πρώτο μεταβατικό στάδιο του νέου θεσμού επιστρέφουν όσες αρμοδιότητες αφαιρέθηκαν από τις Νομαρχίες και μεταβιβάζονται όσες αρμοδιότητες ασκούνται σήμερα από την Κρατική Περιφέρεια και από αποκεντρωμένες Κρατικές Υπηρεσίες και των οποίων η μεταβίβαση δε προσκρούει στο Σύνταγμα.

Ειδικότερα οι νέες ισχυρές αυτοδιοικητικές μονάδες :
θα πρέπει να έχουν ευρύτατο πεδίο αρμοδιοτήτων, νομοθετικά κατοχυρωμένων, στους άξονες της περιφερειακής ανάπτυξης, του χωροταξικού σχεδιασμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής προστασίας, των μεταφορών, της πολιτικής προστασίας, της δημόσιας υγείας, της παιδείας, του εμπορίου, του τουρισμού και της πρωτογενούς παραγωγής.

Πλέον των ανωτέρω:

Α) Αρνείται την κατάργηση της Νομαρχίας ως διοικητικού και φυσικά ως κέντρου εξυπηρέτησης του πολίτη. Το Περιφερειακό Διαμέρισμα να διατηρήσει αρμοδιότητες ως αποκεντρωμένη μονάδα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ώστε να μη συρρικνωθούν οι Υπηρεσιακές μονάδες κάθε Νομού, που διασφαλίζουν την εγγύτητα με τον πολίτη.

Β) Προτείνει την κατάργηση οργανισμών και καθετοποιημένων κρατικών δομών (ΟΣΚ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ κλπ) και περιέλευση των αρμοδιοτήτων τους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Γ) Ζητά να προσδιοριστούν εξ αρχής, με σαφήνεια και πληρότητα, ο ρόλος, η φιλοσοφία ύπαρξης και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διοικήσεων.

Δ) Μαζί με το σχέδιο Καλλικράτης να ψηφιστεί νέος Κώδικας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, αντίστοιχος του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αλλιώς θα λειτουργούν οι νέες Περιφέρειες χωρίς έναν ολοκληρωμένο Κώδικα και θα πρέπει να ανατρέχουν σε ερμηνείες και αναλογικές εφαρμογές από άλλους νόμους.

5) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ζητά τη διασφάλιση της εποπτείας των πράξεων από Ανεξάρτητη Ελεγκτική Αρχή, που θα ελέγχει την νομιμότητα και όχι την σκοπιμότητα.

6) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

– Ο Νομός Έδρα να μην έχει άνω του 50% Περιφερειακών Συμβούλων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

– Να υπάρχουν τοπικά ψηφοδέλτια Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ανά Νομό με επικεφαλής ψηφοδελτίου, όπως το μέχρι τώρα εκλογικό σύστημα των Υπερνομαρχιών.

7) ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

– Να καταγραφεί, τι ανάγκες και κενά ανά κατηγορία και ειδικότητα υπάρχουν και τι προσθήκες ενδεχομένως χρειάζονται οι νέες αυτοδιοικητικές μονάδες και να δρομολογηθεί το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο για την άρση των μισθολογικών αδικιών.
– Σύσταση Οργανισμού διάρθρωσης και λειτουργίας των νέων υπηρεσιακών μονάδων.
– Στελέχωση με επαρκές και μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμιση του.
– Πλήρη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

8) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

– Προτείνει τη συγκρότηση ενός πλήρους και λεπτομερούς Επιχειρησιακού Σχεδίου Εφαρμογής που θα λύνει όλα τα προβλήματα μετάβασης στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

9) ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

– Προτείνει την πλήρη καταγραφή των ακινήτων που έχουν στη διάθεσή τους Νομαρχίες και Περιφέρειες με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τους προκειμένου να μειωθούν δραστικά λειτουργικές δαπάνες.

10) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Είναι επιτακτικό να ενσωματωθούν στο κείμενο του Σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» εκείνες οι νομικές προβλέψεις που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση και αδιατάρακτη λειτουργία των υπαρχόντων Ιδρυμάτων Δημοσίου Δικαίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετά τη μετάβαση στο νέο σύστημα αυτοδιοίκησης.
Αυτό θα γίνεται με ειδικές και ανάλογες με τη φυσιογνωμία του κάθε Ιδρύματος, κατά περίπτωση τροποποιήσεις του Ιδρυτικού τους Προεδρικού Διατάγματος, οι οποίες θα αποτελούν αναπόσπαστο συνοδευτικό μέρος του Σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Οι τροποποιήσεις αυτές ανά Ίδρυμα θα αποσταλούν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μετά από σχετικές εισηγήσεις των οικείων Ιδρυμάτων, ταυτόχρονα με τα απαραίτητα στοιχεία για τη συμπλήρωση της Χάρτας.

Αργοστόλι, 29 Ιανουαρίου 2010
ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κατάθεση στεφάνων στο Ιταλικό Μνημείο της Μεραρχίας Acqui [27.09.2022]
27 Σεπτεμβρίου 2022

Κατάθεση στεφάνων στο Ιταλικό Μνημείο της Μεραρχίας Acqui [27.09.2022]

Σήμερα το πρωί τέθηκε το ετήσιο μνημόσυνο προς τιμή των αξιωματικών και στρατιωτών της Ιταλίας …
Έρχεται το 1ο Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑμεΑ 2022 στο Αργοστόλι
27 Σεπτεμβρίου 2022

Έρχεται το 1ο Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑμεΑ 2022 στο Αργοστόλι

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.30 στην πλατεία Παναγή Βαλλιάνου στο Αργοστόλι θα πραγματοπ…
Πρόγραμμα Erasmus με θέμα «Risk Impact Zone Environment» στο 2ο Λύκειο Αργοστολίου
26 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόγραμμα Erasmus με θέμα «Risk Impact Zone Environment» στο 2ο Λύκειο Αργοστολίου

Σήμερα το πρωί το 2ο Λύκειο Αργοστολίου υποδέχτηκε, εκπαιδευτικούς και μαθητές των συνεργαζόμενω…
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμης διοργανώνει ημέρα δράσης «STREETWORK» στην Αγία Ευφημία
26 Σεπτεμβρίου 2022

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμης διοργανώνει ημέρα δράσης «STREETWORK» στην Αγία Ευφημία

Ημέρα Τετάρτη 28.09.2022 και ώρα 11.00 π.μ., το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Σάμης,θα βρίσκεται σ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»
21 Σεπτεμβρίου 2022

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»

H επιχείρηση του Κonesha H. Hashan, παρέχει: λιθοδομή, εμπόριο πέτρας και οικοδομικών υλικών. Υ…
Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!
13 Σεπτεμβρίου 2022

Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!

Οι εγγραφές ξεκίνησαν εδώ στο Αργοστόλι, Μίνωος & Ασκληπιού 7 (Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα), Exc…
Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022
10 Σεπτεμβρίου 2022

Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022

Ανακάλυψε τις νέες συλλογές στρωμάτων Candia με έκπτωση έως 40% The I…
Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»
6 Σεπτεμβρίου 2022

Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»

H ομάδα του kefalonitis επισκέφθηκε το κατάστημα «19_61 coffe n’ more » για έναν απογευματινό κ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design