Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, τις ημέρες με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατά την αντιπυρική περίοδο 2023
Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, τις ημέρες με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατά την αντιπυρική περίοδο 2023
Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, τις ημέρες με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατά την αντιπυρική περίοδο 2023
Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, τις ημέρες με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατά την αντιπυρική περίοδο 2023
23 Μαΐου 2023

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, τις ημέρες με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατά την αντιπυρική περίοδο 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/01-05-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας
  και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την § Θ7 του άρθρου
  186, σύμφωνα με την οποία στις Περιφέρειες ανήκει ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της,
  καθώς και του δημοσίου και του ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της
  ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
  Ιονίων Νήσων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση,
  την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και λοιπές διατάξεις».
 5. Το Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/22.10.1998) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και
  την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 6. Την υπ’ αρ. 3752/25-05-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Πολιτικής
  Προστασίας/Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών με θέμα: «Σχέδιο
  δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά
  την αντιπυρική περίοδο 2018» και ειδικότερα η παράγραφος 1.12 που προτείνει την απαγόρευση
  της κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές με Απόφαση του Κεντρικού
  Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
 7. Το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με τη συνθηματική λέξη
  «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με τα Παραρτήματά του.
 8. Το άρθρο 4 παρ. 4 της ΠΝΠ της 14-03-2020 (ΦΕΚ 64/Α ́/2020) η ισχύς της οποίας κυρώθηκε με
  το άρθρο 3 του Ν. 4682 τ.Α ́76/03.04.2020.
 9. Το Ν.4662/7-2-2020 (ΦΕΚ 27Α) Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
  Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.
 1. Την υπ. αρ. 8778/14-03-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί
  «Αναβίωσης ή εξακολούθησης λειτουργίας επιχειρησιακών και διοικητικών δομών, λειτουργιών
  και οργάνων της ΓΓΠΠ σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους προ της
  δημοσίευσης του Ν. 4662/2020, και μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης
  του ως άνω νόμου» (ΑΔΑ: ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ).
 2. Το Νόμο 4926/2022 (ΦΕΚ 82/Α/20-4-2022) αρ. 129, 130 και 131 “Επείγουσες διατάξεις
  αρμοδιότητας Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας”.
 3. Το υπ’ αρ. 2902/27-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
  Πολιτικής Προστασίας με θέμα “Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών
  πυρκαγιών-Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων”.
 4. Το υπ’ αρ. Α1202/20-04-2023 έγγραφο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας «Σχεδιασμός και δράσεις
  Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών,
  στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2023».
 5. Το υπ’ αρ. Α1309/28-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΣΛΘ46ΝΠΙΘ-50Κ) έγγραφο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
  «5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
  με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ2”, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με
  τη συνθηματική λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» και το σχέδιο “ΙΟΛΑΟΣ” της ΠΕ Κεφαλληνίας.
 6. To υπ’ αρ. Α1284/28-04-2023 (ΑΔΑ: ΠΛΗ346ΝΠΙΘ-ΝΛ5) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
  Πολιτικής Προστασίας με θέμα “Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από
  την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο 2023”.
 7. Το υπ’ αρ. 43526/9564/22-05-2023 Πρακτικό Συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
  Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης που συνεδρίασε στις 10-05-2023.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:

 1. Να επιβάλλουμε το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, από τη δύση
  έως την ανατολή του ηλίου της επομένης ημέρας, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου
  2023 στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, καθώς και το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης εισόδου, κάθε
  φορά που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας θα προβλέπει για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας κατηγορία
  κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) και 5 (Κατάσταση Συναγερμού) .
 2. Σε εξαιρετικές και επείγουσες συνθήκες ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας μπορεί να
  αποφασίζει επιπλέον μέτρα απαγόρευσης.
 3. Η παραπάνω απαγόρευση είναι δυνατό να ισχύει και τις μέρες που προβλέπετε από το χάρτη
  πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας κατηγορία κινδύνου 3
  (Υψηλή), αναλόγως των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν στο νησί.
 4. Τα ανωτέρω έχουν ισχύ έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι έως 31-10-2023.
 5. Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη Δ/νση Δασών και στις Πυροσβεστικές και Αστυνομικές
  Αρχές Κεφαλληνίας.
 6. Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και προστατευόμενων περιοχών Ιονίων
  Νήσων του ΟΦΥΠΕΚΑ θα μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για την
  εφαρμογή του μέτρου.
 7. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας να μεριμνήσει για την
  έγκαιρη ενημέρωση του κοινού δια των τοπικών ΜΜΕ για την επικρατούσα κατάσταση.
  Παρακαλείσθε για την άμεση και ομαλή διεξαγωγή του μέτρου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ

Πίνακας αποδεκτών για ενέργεια

 1. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κεφαλληνίας
 2. Δ/νση Δασών Κεφαλληνίας
 3. Αστυνομική Δ/νση Κεφαλληνίας
 4. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και προστατευόμενων
  περιοχών Ιονίων Νήσων του ΟΦΥΠΕΚΑ

Πίνακας αποδεκτών για κοινοποίηση

 1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτ. Ελλάδος – Ιονίου, Δ/νση Πολιτικής
  Προστασίας
 3. Γραφείο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
 4. Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας- Π.Ι.Ν.
 5. Δήμος Αργοστολίου
 6. Δήμος Σάμης
 7. Δήμος Ληξουρίου
 8. Εθελοντικές Οργανώσεις Κεφαλληνίας
 9. ΜΜΕ Νομού
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 2 Ιουνίου

Του Οσίου Μαρίνου του Βαάνη και του Αγίου Νικηφόρου ομολογητού είναι σήμερα,…

Εκδήλωση – συζήτηση με τίτλο : «Οι Σπόροι ως κοινωνικά αγαθά»

Ο Δήμος Σάμης σε συνεργασία με το Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία «Ο …

Μια ξεχωριστή δράση εξωστρέφειας στους Γεωτόνους του Αίνου πραγματοποιήθηκε στον Εθνικό Δρυμό Αίνου

Μια ξεχωριστή δράση εξωστρέφειας στους Γεωτοπους του Αίνου πραγματοποιήσαμε με Ισπανούς δημοσιογ…

Η Γυναικεία Χορωδία Αργοστολίου στην Κυπαρισσία

Μετά από πρόσκληση του Δήμου Τριφυλίας, η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ του συλλόγου μας θα πάρει μέρος στην…

Η ιστορία των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι εκπαιδευτική διαδικασία του ελληνικού κράτους για την εισαγωγή τ…

Πανελλήνιες 2023: Το θέμα έκθεσης και οι απαντήσεις στη Νεοελληνική γλώσσα

Το πρώτο μάθημα για τις Πανελλήνιες 2023, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση, και ξεκίνησε από …
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στην τελική ευθεία για το 33d Kefalonia Gym Festival «Αnna Pollatou»
2 Ιουνίου 2023

Στην τελική ευθεία για το 33d Kefalonia Gym Festival «Αnna Pollatou»

Oι ετοιμασίες για το 33d Kefalonia Gym Festival «ANNA POLLATOU» βρίσκονται στην τελική ευθεία. Π…
Περιήγηση στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023
1 Ιουνίου 2023

Περιήγηση στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Ο Πολιτιστικός, Ιστορικός, Λαογραφικός σύλλογος «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης σε συνεργασ…
Πρόγραμμα Σεβάσμιου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, δια τον μήνα Ιούνιο 2023
31 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Σεβάσμιου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, δια τον μήνα Ιούνιο 2023

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται ημερομηνίες και ώρες του Μητροπολίτη κ. Δημητρίου Κεφαλλην…
Εκδήλωση: “Η Κεφαλονιά ένα Hub για το κρασί” 17 Ιουνίου
31 Μαΐου 2023

Εκδήλωση: “Η Κεφαλονιά ένα Hub για το κρασί” 17 Ιουνίου

Η Κεφαλονιά ένα Hub για το κρασί 2023 – Νέες Τεχνολογίες στο Αμπέλι. Για δεύτερη χρονιά θ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Στο κατάστημα «DMK Professional» θα βρείτε εξαιρετικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών
15 Μαΐου 2023

Στο κατάστημα «DMK Professional» θα βρείτε εξαιρετικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών

Επισκεφθήκαμε σήμερα το κατάστημα «DMK Professional» στο Αργοστόλι και πήραμε πληροφορίες για τη…
Βρείτε φρέσκα κρέατα στο κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου
12 Μαΐου 2023

Βρείτε φρέσκα κρέατα στο κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου

Το κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου είναι μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα στα Κηπούρια Κεφαλονι…
Δοκίμασε κι εσύ τις νέες απολαύσεις του «Pizza House» στο Αργοστόλι
6 Μαΐου 2023

Δοκίμασε κι εσύ τις νέες απολαύσεις του «Pizza House» στο Αργοστόλι

Το κατάστημα «Pizza House» έχει μεγάλη ποικιλία στα προϊόντα και στα είδη γεύσεων που παράγ…
Εγκαίνια του νέου καταστήματος «Ε.Σ. Beauty Bar» στο Αργοστόλι [30.04.2023]
30 Απριλίου 2023

Εγκαίνια του νέου καταστήματος «Ε.Σ. Beauty Bar» στο Αργοστόλι [30.04.2023]

Ένα νέο κατάστημα ομορφιάς βρίσκεται από σήμερα κοντά σας. Πρόκειται για το «Beauty Bar» της Ελέ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design