Skip to main content
Δήμος Αργοστολίου: Ενημέρωση περι καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων
Δήμος Αργοστολίου: Ενημέρωση περι καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων
Δήμος Αργοστολίου: Ενημέρωση περι καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων
Δήμος Αργοστολίου: Ενημέρωση περι καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων
22 Μαρτίου 2024

Δήμος Αργοστολίου: Ενημέρωση περι καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Ο Δήμος Αργοστολίου ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (1-5-2024 έως 31-10-
2024), καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των
παρακάτω αναφερόμενων χώρων όπως προχωρήσουν έως 30 Απριλίου 2024 στον
απαιτούμενο καθαρισμό (απομάκρυνση ξερών δέντρων, ξερών κλαδιών, ξερών χόρτων,
οποιωνδήποτε άλλων εύφλεκτων υλικών, αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων,
απομάκρυνση των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα, αραίωση της
θαμνώδους βλάστησης κλπ) για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας
επέκτασής της.


Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549 Β’ /19-04-
2023) υποχρέωση καθαρισμού προβλέπεται για τους παρακάτω χώρους:
1)Οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται σε περιοχές εντός
εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
2)Οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται σε περιοχές εντός
ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
3)Εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.) από τα όρια των
ανωτέρω περιοχών,
4) Εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα.


Οι προαναφερόμενοι χώροι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί καθ’ όλη τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου).
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ανωτέρω Πυροσβεστικής Διάταξης και άρθρ. 266 του
Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α΄/28) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην
εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Εφόσον εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επίδοση, θυροκόλληση ή
κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, δεν υποβληθεί ένσταση ή η υποβαλλόμενη
ένσταση δεν έχει γίνει αποδεκτή, το πρόστιμο οριστικοποιείται.


Εφόσον εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών ο υπόχρεος προχωρήσει στον καθαρισμό
του χώρου, το πρόστιμο μειώνεται έως και 50%.


Ο Δήμος προσβλέπει στη συνεργασία των ιδιοκτητών των ακινήτων προς αποφυγή κάθε
αρνητικής συνέπειας για το περιβάλλον, την περιουσία και την ζωή των πολιτών, αλλά και
για την αποφυγή της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.


Ο Αντιδήμαρχος
Διονύσιος Κωνσταντάτος

Ο Δήμος Αργοστολίου ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (1-5-2024 έως 31-10-2024),
καλεί τους ιδιοκτήτες των παρακάτω αναφερόμενων χώρων όπως προχωρήσουν έως 31
Μαρτίου 2024 και σύμφωνα με το Νομοθέτημα :
«Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών
εκτάσεων» (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
«Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.» (Β’ 3475))
στις απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους τους ήτοι:
Στην Υποχρέωση Σύνταξης Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής
Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31η/03/2024. Σε συνέχεια της
Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1) μηνός από την
παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλουν τη
Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη
των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των
προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση
συμβάντος πυρκαγιάς.
Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε
όλα τα ακίνητα των περιπτώσεων α έως ε για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους
2024.
α. βρίσκονται µέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:
 σε δάση ή δασικά οικοσυστήµατα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3
του ν.998/79.
 σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ηµιορεινών, ορεινών και ανώµαλων
εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δηµόσιες, είτε είναι
αναγνωρισµένες ως ιδιωτικές.
 σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ηµιορεινές και µη κείµενες επί
ανώµαλων εδαφών) της παρ. 3 του του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.
β. βρίσκονται εν όλω ή εν µέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) µέτρων από τα όρια των
εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α.
γ. βρίσκονται µέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες
εκτάσεις, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.
δ. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) µέτρων από τα όρια των εκτάσεων της
ανωτέρω περίπτωσης γ.
ε. βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του
άρθρου 3 του ν.998/79.

Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών
προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση
Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.
Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην έκθεση του
αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/03/2025 για τα ακίνητα
που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026
για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.Μέχρι τη
λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο
Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η
Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία
υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο μας.
Προς διευκόλυνσή, σας γνωρίζουμε ότι στην KYA προσαρτώνται ως Παραρτήματα,
υποδείγματα:
1). Του Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης σε περίπτωση συμβάντος δασικής πυρκαγιάς,
2). Του Εντύπου Ετήσιας Δήλωσης Εφαρμογής μέτρων Πυρασφαλείας,
3). Του Εντύπου Ελέγχου Εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων Πυρασφαλείας,
ενώ αναφέρονται και χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη λήψη στοιχείων σχετικών με το αντικείμενο
του κανονισμού.
Για τον εντοπισμό των υπόχρεων ιδιοκτητών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
κανονισμού προτείνεται η χρήση των αναρτημένων δασικών χαρτών
https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension .

Ο Αντιδήμαρχος

Διονύσιος Κωνσταντάτος

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συναυλία και απονομή βραβείων για τις αθλήτριες του «Kefalonia Backyard Ultra» [13.04.2024]

Ο αγώνας δρόμου «Kefalonia Backyard Ultra» συνεχίζεται με την πρόκληση του νυχτερινού τμήματος κ…

Τσατραφύλλιας: Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 31°C το Σαββατοκύριακο

Δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι έχουμε Απρίλιο, καθώς οι θερμοκρασίες αγγίζουν τ…

Ο Καιρός στη Κεφαλονιά το Σάββατο και την Κυριακή

Δείτε παρακάτω τον καιρό στη Κεφαλονιά το Σαββατοκύριακο

Δήμος Σάμης: Ενημέρωση για προσπάθεια τηλεφωνικής εξαπάτησης

Τίς τελευταίες ώρες γίνονται προσπάθειες εξαπάτησης επαγγελματιών του νησιούμας με το πρόσχημα π…

Η απόμακρη Παραλία Τρύπες του Πόρου Κεφαλονιάς στον ΣΚΑΪ από την Χριστίνα Σούζη

Ευχαριστούμε θερμά την αγαπητή έγκριτη μετεωρολόγο του ΣΚΑΪ Χριστίνα Σούζη που νωρίτερα σήμερα σ…

Διακοπή υδροδότησης στα Μακρυώτικα και Ποταμιανάτα Πυλάρου

Η ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς ενημερώνει τους καταναλωτές ότι θα προβεί σε διακοπή υδροδότησης στα Μακρυώτι…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

16 Απριλίου 2024

Θεατρικό Εργαστήρι Σύγχρονης Τέχνης Κεφαλονιάς: Ομιλία «Κεντρικά Σημεία της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού» @Κέφαλος [15.04.2024]

Πραγματοποιήθηκε εχθές το απόγευμα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα τα «Κεντρικά Σημεί…
16 Απριλίου 2024

Επιμορφωτική εκδήλωση με θέμα: «Πανηγύρια Κεφαλονιάς» @Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη [15.04.2024]

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την εχθές 15 Απριλίου στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη η επιμορφωτική ε…
15 Απριλίου 2024

Η Τρίτη και τελευταία ημέρα του συνεδρίου της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης

Την Κυριακή το βράδυ, 14 Απριλίου, έπεσε η αυλαία για το Επιστημονικό Συνέδριο τηςΙακωβατείου Βι…
14 Απριλίου 2024

Τερματισμός «Κefalonia Backyard Ultra» και παιδικά αγωνίσματα @Θαλασσόμυλος [14.04.2024]

Σήμερα το πρωί ζήσαμε κάτι πρωτόγνωρο, με περίσσια υπομονή και ενθουσιασμό όλοι περίμεναν τον τε…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Η Τελετή»
20 Μαρτίου 2024

«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Η Τελετή»

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η ΤΕΛΕΤΗ» Παρασκευή 22, Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Μαρτίου και ώρα 21:00…
Οι πειρατές της Καραϊβικής κάνουν απόβαση στο Αργοστόλι στο κατάστημα Loukoumania
23 Φεβρουαρίου 2024

Οι πειρατές της Καραϊβικής κάνουν απόβαση στο Αργοστόλι στο κατάστημα Loukoumania

Οι πειρατές της Καραϊβικής φέτος βρέθηκαν στο Αργοστόλι …… και φυσικά μας βάζουν σε ρυθμ…
Στο κατάστημα Bio Market θα βρείτε πολλές επιλογές σε μπάρες πρωτεΐνης
23 Φεβρουαρίου 2024

Στο κατάστημα Bio Market θα βρείτε πολλές επιλογές σε μπάρες πρωτεΐνης

Στο κατάστημα Bio Market στο Αργοστόλι θα βρείτε πολλών ειδών μπάρες πρωτεΐνης σε διαφορετικές …
Eξαιρετικά δώρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από το κατάστημα «Scandalo»
13 Φεβρουαρίου 2024

Eξαιρετικά δώρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από το κατάστημα «Scandalo»

Στο κατάστημα  «Scandalo» στην πλατεία Καμπάνας θα βρείτε πολλές διαφορετικές και … ιδιαίτε…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU