Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
09/05/2018

Aνοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση - Βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου Ληξουρίου»

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτόδιαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό1.860.000,00 € με ΦΠΑ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τετρακόσιες είκοσι (420) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της  σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov.gr.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα τηw σύμβασης παρέχονται μέχρι τις 25.05.2018.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30.05.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήµατος του διαγωνισμού του έργου: 71129. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5.06.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από: Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ: 02.10.04.071.9723.04.017.001.001 και υπόκειται στους όρους που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται ηχορήγηση προκαταβολής ούτε ρήτρας πρόσθετης καταβολής στον Ανάδοχο.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency