Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
14/05/2018

Ανοικτή πρόσκληση "Διεθνής Ημέρα Συμβίωσης εν Ειρήνη" στον «Κέφαλο» 16 Μαΐου

Ανοικτή πρόσκληση 16η Μαΐου2018, 11.00 πρωινή

"Διεθνής Ημέρα Συμβίωσης εν Ειρήνη "- "International Day of Living Together in Peace"
ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ/ MIGRATION SEAS
SEA(S)FORUM 2018
Οι θάλασσες είναι οχήματα για την οικοδόμηση κατανόησης και ειρήνης μεταξύ των λαών. Οι θάλασσες είναι ένα όχημα για διασύνδεση ανθρώπων και πολιτισμών. Επιτρέπουν στους ανθρώπους να βιώσουν σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς, ώστε να μπορούμε να διδαχθούμε ο ένας από τον άλλο και να μάθουμε να ζούμε ο ένας με τον άλλο με ειρήνη.


«The Seas are vehicles for building understanding and peace between communities around the World.The Seas are a vehicle for transporting and connecting people and cultures. They allow people toexperience and immerse themselves in different cultures so that we can learn from one another and learn to live with one another in peace  Salma Zulfiqar».


Την παρουσίαση θα τιμήσουν οι Εκπρόσωποι των Αρχών ,ο Κ. Ziauddin Yousafzai, κύριος ομιλητής καιπατέρας της Malala Yousafzai, βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης και οι διεθνείς καλλιτέχνιδες- ακτιβίστριες Sophie Rodin και Salma Zulfiqar.

‘’Day of Living Together in Peace’’ on May 16 th will feature the island Authorities and the keynotespeaker Ziauddin Yousafzai, who is the Nobel Laureate, Malala Yousafzai’s father, Kefalonian dignatories,and International Artists and Activists Sophie Rodin and Salma Zulfiqar.T

o γεγονός είναι μέρος του διεθνούς προγράμματος SEA(S)FORUM 2018/ Ionion Center for the Arts & Culture, τελεί υπό την αιγίδατης Κοργιαλενείου και απευθύνεται σε όλους , ειδικά σε όσους επιθυμούν να θέσουν ερωτήματα ή να παρουσιάσουν τις σκέψεις
τους και να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με το θέμα.

-----------------------------------------------------------------------

SALMA ZULFIQAR“MIGRATION SEAS’’

1. In what environment was your work developed ?
Σε ποιο περιβάλλον η δουλειά σας εξελίχθηκε?

My work on the issue of migration started at the Ionion Centre of Culture and Arts, Institutionpromoting the island Kefalonia as the place of art research, culture and high values. I was invitedto propose a theme for the International SEAS conference and so I proposed the critical globalissue of migration, which is gripping the world. As an artist, I am interested in this issue becauseI also have a humanitarian side to me and I want to show how we can celebrate migrants andrefugees though art at a time when the media and many artists are also focusing on thenegative aspects of migration.
Το έργο μου με θέμα τη μετανάστευση ξεκίνησε στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών &Πολιτισμού το οποίοπροβάλλει διεθνώς την Κεφαλονιά σαν τόπο τεχνών, πολιτισμού και αξιών. Κλήθηκα ναπροτείνω ένα θέμα για τη διεθνή διάσκεψη SEA(S) και γι 'αυτό πρότεινα το κρίσιμο παγκόσμιοζήτημα της μετανάστευσης, το οποίο κυριαρχεί στον σύγχρονο κόσμο. Ως καλλιτέχνης,ενδιαφέρομαι για αυτό το ζήτημα, γιατί επίσης έχω μια δική μου ανθρωπιστική πλευρά καιθέλω να δείξω πώς μπορούμε να δούμε θετικά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες μέσω τηςτέχνης σε μια εποχή που τα ΜΜΕ και πολλοί καλλιτέχνες επικεντρώνονται στις αρνητικέςπτυχές της μετανάστευσης.

2.How did you decide to come to Kefalonia?
Πως αποφάσισες να έρθεις στην Κεφαλονιά?

I decided to submit an initial application for an artist residency and to lead a masterclass in 2017on migration when I heard about the amazing work the SEA(S)FORUM and the Ionion Centersupport to artists. The Ionion Center, the Authority and the Education Office has been keymentors for my Migration project and continues to support my work for which I am verygrateful.This is when I produced Building Peace Through the Oceans, an educational art installationwhich shows the positive financial impact migrants have had all over the world. It was exhibitedin Greece, Paris and in the UK.

Αποφάσισα να υποβάλω μια αρχική αίτηση για δημιουργική διαμονή καλλιτέχνη και να δώσωένα masterclass για τη μετανάστευση το 2017, όταν άκουσα για την καταπληκτική δουλειά τουΙονίου Κέντρου για την υποστήριξη των καλλιτεχνών. Το Ιόνιο Κέντρο, οι Aρχές του νησιού ωςκαι το γραφείο Εκπαίδευσης υπήρξαν οι μέντορες για τη Μετανάστευση και συνεχίζουν να υποστηρίζουν το έργο μου, γεγονός για το οποίο είμαι πολύ ευγνώμων. Αυτό συνέβη ότανπαρουσίασα το’’Κτίζοντας Ειρήνη μέσα από τους Ωκεανούς’’, μια εκπαιδευτική εγκατάστασητέχνης που δείχνει τους θετικό οικονομικό αντίκτυπο που έχουν οι μετανάστες σε όλο τονκόσμο. Το έργο εκτέθηκε στην Ελλάδα, στο Παρίσι και στο Ηνωμένο Βασίλειο.


3. What is the aim and the final expectation of this project?
Που τελικά αποβλέπει το έργο σου?
The aim is simple - to promote integration and prevent hate crimes and extremism through useof art and debate.
Ο τελικός στόχος είναι απλός - η προώθηση της ολοκλήρωσης και η πρόληψη εγκλημάτωνμίσους και εξτρεμισμού μέσω της χρήσης της τέχνης και του διαλόγου.

4. How do you see the advancement of this work?
Πως βλέπεις την εξέλιξη αυτής της σειράς έργου?
The project has grown and developed in a huge way since I started it in 2017.It started with an art installation ‘’Building Peace Through the Oceans’’ and a debate withteachers on the Island of Kefalonia to discuss solutions on better integration of children inschools. We have to start with young people in order to change minds and negative perceptionsof migrantsFor me Greece and Kefalonia was a natural place to start my project, as Greece has shownoverwhelming hospitality to refugees despite its own financial crisis, which has created hugeproblems for communities across the countryIn addition to the art installation I wanted to also have debates to promote integration so I havealso continued these debates by holding creative workshops in Birmingham in the UK where Iam from - targeting women.The workshops start with a creative session and are followed with debate and discussion onintegration issues. These workshops started last year thanks to grants from the Aziz Foundationand Near Neighbours Fund. And Im now working with the ORT gallery in Birmingham , UK andHope Not Hate organisation to continue the workshops as there is a demand for them and thefeedback from the women has been very positive. They are able to create and speak freelyabout a very sensitive issue.
I have also been targeting politicians with my work to influence policy making and held a specialcreative workshop and debate at the House of Lords in the UK to mark International MigrantsDay in 2017.I also created an artwork in 2018 together with refugee women showing their hopes anddreams and struggles. This is currently exhibited at the Library of Birmingham and wassupported by the UK ARTS COUNCIL.The migration problem globally is being blown out of proportion by politicians who want votesat the mercy of ordinary people who contribute to the global economy. If you look at thestatistics - it is clear to see that we cannot live without migrant in our society - they contributeTrillions of US dollars to the economy, the payer in taxes than they claim in benefits and they dothe jobs that none else wants to do. This information is from the OECD, United Nations andWorld Bank. Yet the media still focuses on negative stories about migrantsI started this project because I come from a migrant background - my parents migrated fromPakistan to the UK 50 years ago and we made a lot of progress in the UK and around the worldon race relations - but recent events like 9/11 and Brexit and the Trump administration hasbrought out and ugly side to people and racism and hate crimes have been increasing aroundthe world. I believe we need to bring people together from different backgrounds in a creativeway so they can learn about each others cultures and this is what I am doing through my projectand I have reached hundreds of women already.Women are more vulnerable and face more abuse and violence so I am focusing on empoweringwomen because they drive communities and families.Through my work with the United Nations - I have also visited many of the countries thesemigrants and refugees come from ( Yemen, Syria, Kenya, Somalia, Pakistan Afghanistan) andhave seen the desperate conditions and suffering they face and the reasons behind why theyleave their country - many have no choice.Since I started the project in May 2017 I have received a lot of support from key politicians andfunders, they include: Jess Phillips, Birmingham MP and feminist , Shadow Europe MinisterKhalid Mahmood , Ionion Centre for Culture and Arts, United Nations Migration
A…………………….Ο τελικός στόχος είναι απλός - η προώθηση της ολοκλήρωσης και η πρόληψη εγκλημάτωνμίσους και εξτρεμισμού μέσω της χρήσης της Tέχνης και του διαλόγου.Το έργο αναπτύχθηκε σημαντικά από τότε που το ξεκίνησα το 2017.Ξεκίνησα με μια εγκατάσταση τέχνης το’’Κτίζοντας Ειρήνη μέσα από τους Ωκεανούς’’ και μιασυζήτηση με τους δασκάλους στο νησί της Κεφαλονιάς για να ζητήσουν λύσεις για τηνκαλύτερη ενσωμάτωση των παιδιών στα σχολεία. Πρέπει να ξεκινήσουμε με νέους ανθρώπους
για να αλλάξουμε στο μυαλό μας τις αρνητικές αντιλήψεις που στρέφονται κατά τωνμεταναστών.Για μένα η Ελλάδα και η Κεφαλονιά ήταν το φυσικό μέρος για να ξεκινήσω το έργο μου, καθώςη Ελλάδα έχει δείξει συντριπτική φιλοξενία στους πρόσφυγες, παρά τη δική της οικονομικήκρίση, που δημιούργησε τεράστια προβλήματα για τις κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα.Εκτός από την εγκατάσταση τέχνης, ήθελα επίσης να διεξάγω διάλογο για την προώθηση τηςένταξης των μεταναστών, γι 'αυτό συνέχισα αυτές τις συζητήσεις με δημιουργικά εργαστήριαστο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου είμαι εγκατεστημένη, με στόχο τη συμμετοχήτων γυναικών.Τα εργαστήρια ξεκινούν με δημιουργική συνάντηση και ακολουθούνται με διάλογο καισυζήτηση για θέματα ένταξης. Αυτά τα εργαστήρια ξεκίνησαν πέρυσι χάρη σε επιχορηγήσειςαπό το Ίδρυμα Aziz και το Ταμείο των ‘’Εγγύτερων Γειτόνων’’. Και τώρα εργάζομαι με τηγκαλερί ORT στο Birmingham, UK και την οργάνωση’’Hope Not Hate’’ για να συνεχίσω ταεργαστήρια, καθώς υπάρχει ζήτηση γι 'αυτά και η ανταπόκριση από τις γυναίκες ήταν πολύθετική. Είναι σε θέση να δημιουργούν και να μιλούν ελεύθερα για ένα πολύ- πολύ ευαίσθητοζήτημα.Επίσης, στοχεύω στους πολιτικούς ώστε με το έργο μου να επηρεάσω τη χάραξη πολιτικής καιδιοργάνωσα ένα ειδικό δημιουργικό εργαστήριο και συζήτηση στη Βουλή των Λόρδων στοΗνωμένο Βασίλειο για τη Διεθνή Ημέρα των Μεταναστών το 2017. Δημιούργησα επίσης ένα έργο τέχνης το 2018 μαζί με τις γυναίκες προσφύγων, που με αυτότον τρόπο έχουν ευκαιρία να παρουσιάζουν τις ελπίδες τα όνειρα και τους αγώνες τους. Αυτήτη στιγμή εκτίθεται στη Βιβλιοθήκη του Μπέρμιγχαμ και υποστηρίχθηκε από το UK ARTSCOUNCIL.Το πρόβλημα της μετανάστευσης παγκοσμίως διογκώνεται δυσανάλογα από τους πολιτικούςπου θέλουν ψήφους εις βάρος των απλών ανθρώπων/μεταναστών που συνεισφέρουν στηνπαγκόσμια οικονομία. Αν κοιτάξετε τα στατιστικά στοιχεία - είναι σαφές ότι οι κοινωνίες μαςδεν μπορούν να ζήσουν χωρίς μετανάστες, καθώς εκείνοι συμβάλλουν με τρισεκατομμύριαδολάρια στις οικονομίες, πληρώνουν σε φόρους πολύ περισσότερα από ό, τι ισχυρίζονται ότιλαμβάνουν σε παροχές, ενώ κάνουν τις δουλειές που οι άλλοι δεν θέλουν να κάνουν. Οιπληροφορίες αυτές προέρχονται από τον ΟΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα. Ωστόσο, τα ΜΜΕ εξακολουθούν να επικεντρώνονται σε αρνητικές ιστορίες για τουςμετανάστες.Ξεκίνησα αυτό το εγχείρημα γιατί προέρχομαι από μεταναστευτικό υπόβαθρο - οι γονείς μουμετεγκαταστάθηκαν από το Πακιστάν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από 50 χρόνια. Σημειώσαμεμεγάλη πρόοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο σε ότι έχει να κάνει με τιςφυλετικές σχέσεις - αλλά και με πρόσφατα γεγονότα όπως η 11η Σεπτεμβρίου, το Brexit και ηδιοίκηση του Trump, γεγονότα που έχουν φέρει στην επιφάνεια την άσχημη πλευρά των ανθρώπων, ώστε ο ρατσισμός και τα εγκλήματα μίσους να αυξάνονται σε όλο τον κόσμο.Πιστεύω ότι πρέπει να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους από διαφορετικούς κόσμους μεδημιουργικό τρόπο, ώστε να μπορούν να μάθουν για τους άλλους πολιτισμούς και αυτό τελικάπραγματοποιώ με το έργο μου και το έχω ήδη μεταγγίσει σε εκατοντάδες γυναίκες.Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες και αντιμετωπίζουν περισσότερη κακοποίηση και βία, γι 'αυτόεστιάζω στην ενδυνάμωση των γυναικών, επειδή αυτές είναι που τελικά οδηγούν τιςκοινότητες και τις οικογένειες.Μέσα από τη δουλειά μου με τα Ηνωμένα Έθνη, επισκέφτηκα επίσης πολλές από τις χώρες απότις οποίες προέρχονται μετανάστες και πρόσφυγες (Υεμένη, Συρία, Κένυα, Σομαλία, Πακιστάν,Αφγανιστάν) και έχω ιδεί τις απεγνωσμένες συνθήκες και τις ταλαιπωρίες που αντιμετωπίζουνκαι τους λόγους για τους οποίους εγκαταλείπουν τη χώρα τους –καθώς πολλοί δεν έχουνκαμία άλλη επιλογή.Από τότε που ξεκίνησα το έργο, τον Μάιο του 2017, έχω λάβει μεγάλη υποστήριξη απόβασικούς πολιτικούς και χρηματοδότες, όπως οι: Jess Phillips, βουλευτής του Μπέρμιγχαμ καιφεμινίστρια, ο υπουργός Shadow Europe Khalid Mahmood, και το Ιόνιο Κέντρο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency