Skip to main content
5 Ιουλίου 2007

Γερ. Σταματάτος: Επιστολή διαμαρτηρίας στη ΝΕΤ

Θα μου επιτραπή ο χαρακτηρισμός, ως προς την απουσίαν της ΝΕΤ από το μέγιστον ελληνορωσικόν γεγονός της πανηγυρικής αποκαλύψεως, κατά την 31 Μαϊου 2007 εις Μόσχαν, του Μνημείου των αδελφών Ιωαννικίου και Σωφρονίου Λειχούδη (17ος αιών), φωτιστών των Ρώσων και ιδρυτών της Σλαβοελληνολατινικής Ακαδημίας της Μόσχας, «εκ της περιφήμου Νήσου Κεφαλληνίας», ως οι ίδιοι υπέγραφαν τα έργα τους, ότι ήτο εθνικώς ασεβής και απαράδεκτος, ώστε να παραμείνη τηλεοπτικώς ακάλυπτον το γεγονός τούτο εις τον ελληνικόν Λαόν, όπου γης ευρίσκονται πολίται του.
Ο χαρακτηρισμός ούτος συγχωρείται, διά να μη γράψω επιβάλλεται, εκ του γεγονότος ότι την επισήμανσιν του γεγονότος τούτου, ο υπογραφόμενος, έκανε διά του από 23 Μαϊου 2007 σήματός του προς την ΝΕΤ, (υπ’ όψιν κ. Φ. Καφαράκη, Προϊσταμένου Ρεπορτάζ ΝΕΤ), ομοιότυπον δε του οποίου, εφ’ όσον θέλετε, είναι εις την διάθεσίν σας.

Την πανηγυρικήν αποκάλυψιν του υπερόχου Μνημείου τούτου έκανε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας μετά του Δημάρχου της Μόσχας κ. Γιούρι Λουζκώφ, παρόντων των Υπουργών Εξωτερικών κ. Ντόρας Μπακογιάννη, του υπουργού Πολιτισμού κ. Γεωργίου Βουλγαράκη του Υπουργού Εθνικής Αμύνης κ. Ευαγγέλου Μεϊμαράκη και της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Φάνης Πάλλη Πετραλιά, μετά τον επακολουθήσαντα μεγαλοπρεπέστατον και ιεροπρεπέστατον Πατριαρχικόν Αγιασμόν, παρ’ αυτού τούτου του Πατριάρχου Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Αλεξίου Β, πλαισιωμένου παρά του πατριαρχικού επιτελείου του, μετά μιας υπερόχου εκ πολλών δεκάδων ρωσίδων νεανίδων, εκκλησιαστικής χορωδίας, πολλών δε ρωσικών και άλλων, τηλεοπτικών καναλιών, εκτός έστω και ενός ελληνικού.

Το έξοχον μνημείον τούτο έχει στηθεί έμπροσθεν της υπερόχου και λίαν υψηλής από απόψεως μεγαλοπρεπείας και ύψους, προσόψεως της Ι. Μονής των Θεοφανείων, ολίγα μέτρα απεχούσης της Κόκκινης Πλατείας της Μόσχας, και προ του οποίου ο κ. Υπουργός Πολιτισμού εξεφώνησε έναν υπέροχον πανηγυρικόν λόγον εις τα ελληνικά, μεταφραζόμενον εις τα ρωσικά παρά του Μορφωτικού Συμβούλου της ελληνικής πρεσβείας μας καθηγητού κ. Δημητρίου Γιαλαμά.

Δυστυχώς η ελληνική τηλεόρασις, ως και το ελληνικόν ραδιόφωνον αντιπαρήλθον όχι μόνον την έξοχον τελετήν της αποκαλύψεως του Μνημείου και την προηγηθείσαν δεξίωσιν εις την εκεί ελληνικήν πρεσβείαν, καθώς και την οργανωθείσαν την επομένην 1 Ιουνίου ελληνορωσικήν επιστημονικήν ημερίδα εις το κρατικόν ιστορικόν Μουσείον της Μόσχας υπό τον τίτλον: «Οι Ελληνες λόγιοι και διδάσκαλοι αδελφοί Λειχούδη και ο ρωσικός πολιτισμός (τέλη 17ου –αρχές 18ου αιώνος», παρά του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (Στρατηγού Καλαρη 50 Ν. Ψυχικόν Αθηνών), υπό την αξίαν προεδρίαν του καθηγητού κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη, με την λίαν δε και υπεύθυνον φροντίδα της εκεί πρεσβείας της χώρας μας, υπό τον κόπον και μόχθον του κ. Δ. Γιαλαμά, του οποίου η σύμπτυξις των δύο διατριβών του περί των Λειχουδών βλέπει όσον ούπω το φως της δημοσιότητος ρωσιστί, με εκτενή περίληψιν εις την αγγλικήν και της οποίας η μετάφρασις εις την ελληνικήν θα αναληφθή μερίμνη του υποφαινομένου, προκειμένου να δωρηθή παρά του συγγραφέως κ. Δ. Γιαλαμά εις την Κοργιαλένειον Βιβλιοθήκην υπέρ τωνπολλαπλών αναγκών της.

Όμως πάντα ταύτα εγένοντο με την ευγενή πρωτοβουλίαν του Πρωθυπουργού της χώρας μας κ. Κώστα Καραμανλή, ανταποκριθέντος, προς τιμήν του, εις την θερμήν ικεσίαν ενός κεφαλλήνος έλληνος πολίτου, δηλονότι του υπογραφομένου, υποβαλόντος θερμόν έγγραφον υπόμνημά του, κατά την 5ην Μαρτίου 2004, ότε ως υποψήφιος Πρωθυπουργός επεσκέφθη το Αργοστόλιον.

Το γεγονός και μόνον ότι Ελληνες, μεταξύ των οποίων οι Καθηγηταί κ.κ. Γεράσιμος Πεντόγαλος, Γεώργιος Μοσχόπουλος, Κ. Παπουλίδης και ο διδάκτωρ Ιστορικός Πέτρος Πετράτος ως και Ρώσοι εξέχοντες πανεπιστημιακοί επιστήμονες-ερευνηταί, εν οίς μεταξύ πολλών άλλων και οι Β. Π. Φώκινς (ο Πατριάρχης της ερεύνης των Λειχουδών) και ο κ. Δημήτριος Γιαλαμάς, εξακολουθούν εισέτι ασχολούμενοι με την ιστορικήν επιστημονικήν έρευναν, εις τον χώρον τον ρωσικόν υπέρ των Κεφαλλήνων Λειχουδών, οίτινες «τας των πάντων τέχνας και επιστήμας ειδότες», των οποίων η ελληνική πατρίς «τω καιρώ εκείνω» κατά μεν τα 4/5 ήτο τουρκοκρατουμένη, κατά δε το 1/5 βενετοκρατούμενη, μεταξύ των οποίων και η γενέτειρά των Νήσος Κεφαλληνία, η οποία, όχι μόνον παρήγαγε δι’ εαυτήν πολιτισμόν, αλλά και εξήγαγε τούτον επί οικουμενικού επιπέδου εις τον ρωσικόν χώρον, είναι μία κατάφασις επικυρωτική της αποφάσεως αφ’ ενός του Ελληνος πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή να καλύψη το χρηματικόν κόστος του περί ου ο λόγος Μνημείου εκ του κρατικού προϋπολογισμού, αφ’ ετέρου δε των τε Πατριάρχου της Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Αλεξίου και του Δημάρχου της Μόσχας κ. Γιούρι Λουζκώφ, οι οποίοι το πρώτον εξεδήλωσαν την ευγενή θέλησίν των προς παραχώρησιν του υπερόχου χώρου προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλον, κατά το επίσημον ταξείδιον αυτού εις Μόσχαν, κατά τον Μάϊον του έτους 2001, ως η από 14/5/2001 επιστολή του προς τον γράφοντα, επιβεβαιωθείσα και προς τον Νομάρχην Κεφαλληνίας-Ιθάκης κ. Διονύσιον Β. Γεωργάτον, διά του υπ’ αριθ. 5216 της 26-10-2001 εγγράφου του Πατριάρχου Μόσχας κ. Αλεξίου.

Αλλως τε ο αυτός Πατριάρχης το πρώτον ανέφερεν ευγνωμόνως τα ονόματα των ως άνω σοφών και φωτιστών των Ρώσων Κεφαλλήνων, κατά την πρώτην επίσημον επίσκεψίν του εις Ελλάδα, τον Ιούνιον 1992 (βλέπε επίσημον περιοδικόν «Εκκλησία» αρ. φύλλου 17/15-11-1992 σελ. 667-670) και προς τον οποίον Πατριάρχην υπεβλήθη παρά του υποφαινομένου, η από 4 Ιανουαρίου 1993 θερμοτάτη ευχαριστήριος επιστολή.

Δυστυχώς εις πάντα ταύτα παρέμεινεν απαραδέκτως απληροφόρητος ο ελληνικός Λαός και οι Έλληνες και Κεφαλλήνες όπου γης διαβιούσι με μόνην δημοσιογραφικήν κάλυψιν των συμπατριωτών μου δημοσιογράφων κ.κ. Σπυρίδωνος Αλεβιζοπούλου και του συνεπωνύμου των Λειχουδών Βασιλείου Λυκούδη

Το παρόν υπογράφεται από ένα «μικρόν μεν το δέμας Κεφαλλήνα», αλλά υπεύθυνον και ελεύθερον έλληνα πολίτην

Γεράσιμον Σταματάτον

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

21 Μαΐου 2024

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ριζοσπαστών για τον εορτασμό της 21ης Μάϊου @Αργοστόλι [21.05.2024]

Όπως κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκε σήμερα η Δοξολογία και η κατάθεση Στεφάνων, στον Μητροπολιτικό …
21 Μαΐου 2024

Επετειακή εκδήλωση για τα 160 χρόνια από την Ένωση των Επτανήσων @Κέφαλος [20.05.2024]

Πραγματοποιήθηκε εχθές το βράδυ στο Δημοτικό θέατρο «Ο Κέφαλος» Επετειακή εκδήλωση για τα 160 χρ…
21 Μαΐου 2024

Κατάθεση στεφάνων και παρέλαση στις Κεραμειές [21.05.2024]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα  στις Κεραμειές ο εορτασμός της 21ης Μαΐου που είναι αφιερωμένη στην Ένω…
20 Μαΐου 2024

Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία των Ριζοσπαστών εν όψει των εορτασμών της 21ης Μαΐου [20.05.2024]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Επιμνημόσυνη Δέηση και καταθέσεις στεφάνων στο Νεκροταφείο Αργοστολίου…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ταξιδεύοντας με τις γεύσεις του «Wokinn» [17.05.2024]
17 Μαΐου 2024

Ταξιδεύοντας με τις γεύσεις του «Wokinn» [17.05.2024]

Εάν δεν έχεις δοκιμάσει τα λαχταριστά πιάτα του Wokinn νομίζουμε πως ήρθε η στιγμή να τρέξεις……
Στο κατάστημα «Loukoumania» θα βρεις λαχταριστά γλυκίσματα
2 Μαΐου 2024

Στο κατάστημα «Loukoumania» θα βρεις λαχταριστά γλυκίσματα

Καθώς μπαίνει το Πάσχα τείνουμε όλοι να αναζητούμε πιο έντονα γλυκές λιχουδιές, το κατάστημα Lou…
Πασχαλινά γλυκίσματα από τον φούρνο «Τρίτη Γενιά»
2 Μαΐου 2024

Πασχαλινά γλυκίσματα από τον φούρνο «Τρίτη Γενιά»

Τσουρέκια απλά ,γεμιστά με Μπουένο , σοκολάτα , κάστανο , σοκολάτα μπανάνα ,λευκή σοκολάτα , έρε…
Στα καταστήματα «Voskopoula since 1910» θα βρείτε εξαιρετικές πασχαλινές λιχουδιές
2 Μαΐου 2024

Στα καταστήματα «Voskopoula since 1910» θα βρείτε εξαιρετικές πασχαλινές λιχουδιές

Στα καταστήματα «Voskopoula sinve 1910» σας περιμένουν πασχαλινές λιχουδιές από πασχαλινό πανετό…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU