Skip to main content
4 Ιανουαρίου 2010

Νέα της Ερίσσου – Δεκέμβριος ΙΙ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΣΣΟ
το περιβάλλον και τον πολιτισμό της

Την 21/12 πραγματοποιήθηκε η 13η και τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Πρώτο και σπουδαιότερο, η μετατροπή της ΑΝΕΔΕ σε αποκλειστικά Κοινωφελή Δημοτική επιχείρηση.

Θα σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες διαφορές της νέας επιχείρησης ως προς την προηγούμενη, ενώ σχόλια για τη συζήτηση στο Δ.Σ έχουμε στην σελ.2.Διαφορές στις δύο επιχειρήσεων υπάρχουν και στα αντικείμενά τους και στον τρόπο λειτουργίας τους.

Η ΑΝΕΔΕ, θεωρούμενη ως ΅αμιγήςΆ επιχείρηση, είχε ένα μεγάλο φάσμα αρμοδιοτήτων, που σε αρκετές περιπτώσεις υπερέβαινε και αυτές του Δήμου. Είχε εμπορικό και παραγωγικό χαρακτήρα, μπορούσε να αναλαμβάνει έργα (απλά ή αναπτυξιακά), μελέτες, αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας κ.α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν επταμελές.

5 μέλη ήταν Δημοτικοί Σύμβουλοι (ο ένας από την αντιπολίτευση), ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής και συγκεκριμένα του Ναυτικού Ομίλου Φισκάρδου και ένας δημότης ή κάτοικος της Ερίσου με πείρα ή γνώσεις σε ένα από τα αντικείμενα της επιχείρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από τον ορισμό του Δ.Σ και την έγκριση των προϋπολογισμών και απολογισμών, είχε πολύ μικρή δυνατότητα ελέγχου της επιχείρησης, ιδιαίτερα εάν δεν το επιθυμούσε η Δημοτική Αρχή.

Ο νομοθέτης (Π.Δ 410/95 – παλιός Δημοτικός κώδικας ), είχε δώσει μεγάλη ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, επιθυμώντας να την απαλλάξει από τους γραφειοκρατικούς δεσμούς που ίσχυαν στους Δήμους. Αυτό, θετικό εκ πρώτης όψεως, λειτούργησε εντελώς αρνητικά, γιατί δημιούργησε επιχειρήσεις με μεγάλα χρέη, καθώς προέβαιναν σε προσλήψεις και σε αναλήψεις έργων, ανεξέλεγκτα.

Ο νομοθέτης τώρα (νέος Δ.Κ 3463/06), υιοθετώντας την λαϊκή ρήση ΅όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτιΆ, έθεσε τις νέες επιχειρήσεις, ιδίως τις κοινωφελείς, υπό τον ασφυκτικό εναγκαλισμό των Δήμων που τους δημιουργούν, αφού εκτός από τον ορισμό των Δ.Σ ,και την έγκριση των προϋπολογισμών – απολογισμών, ελέγχουν συνεχώς και τις δραστηριότητές τους.

Οι νέες κοινωφελείς επιχειρήσεις δηλ. θα λειτουργούν περίπου σαν υπηρεσίες των Δήμων, με την ευχέρεια να μπορούν να συμμετέχουν σε κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα που σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν οι Δήμοι.

Μία σημαντική διαφορά είναι ότι στο επταμελές Δ.Σ της νέας επιχείρησης συμμετέχουν 3 Δημ. Σύμβουλοι, έναντι 5 της παλαιάς, ενώ αυξάνονται σε 3 οι θέσεις των δημοτών ή κατοίκων με εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, διατηρείται η θέση του εκπροσώπου κοινωνικού φορέα, χωρίς όμως να ονομάζεται όπως στην παλαιά.

Η νέα επιχείρηση αποτελεί καθολικό διάδοχο της προηγούμενης και αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της.

Σκοπός της είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς:

-η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όπως και η ανάπτυξη του πολιτισμού

-η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

-η προώθηση της νεολαίας και του αθλητισμού

-η οργάνωση της δημοτικής συγκοινωνίας, σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ

– η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας.

Τα θέματα της συνεδρίασης

Ενημερώσεις-Ανακοινώσεις

1. Προσαρμογή της Αναπτυξιακής Επιχείρησης Δ.Ερίσου σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Ερίσου (Αρθρα 254-264 και 268-270 του Κ.Δ.Κ.).

2. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ), έτους 2010
Εισηγητές: 1,2, η Δήμαρχος

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2009.

4. Γνωμοδότηση προς τη Ν.Α. Κεφ/νίας –Ιθάκης σχετικά με τις θέσεις εγκατάστασης έξη (6) νέων περιπτέρων (Αρθρο 10,παρ.9 Ν.104471 & Π.Δ. 37/2009).

5. Λήψη Απόφασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου (π. Κοινοτικού Γραφείου) που ευρίσκεται στο Τ.Δ.Φισκάρδου.
Εισηγητής 4,5, ο Αντιδήμαρχος κ. Πολυχρόνης Δενδρινός

6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. ΄Εργου: « Εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Τουλιάτων ». (Εφαρμογή άρθρου 57 Ν.3969/08,Π.Δ.-171/87)

7.Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου « Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου με Νταμαρόχωμα»
(Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 57 Ν.3669/08, Π.Δ.- 171/87)

8.Αποδοχή παραχώρησης λωρίδας γης (Γεώργιος Κονιδάρης οικισμός Ματσουκάτων Τ.Δ Αντυπάτων).

9.Έγκριση Παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελέτης: « Υδραυλική Μελέτη διάθεσης αποβλήτων (Αλμη) της Κινητής Μονάδας Αφαλάτωσης στο Τ.Δ. Ασου».
Εισηγητής 6,7,8,9, ο Τεχνικός Υπάλληλος του Δήμου κ. Γεράσιμος Φιλιππάτος

10.Φιλοξενία Δικαστικών Αντιπροσώπων
Εισηγητής 1,2,3,10, η Αντιδήμαρχος κ. Κων/να Παναγιωτάτου.

11.Αιτήσεις-Ανακοινώσεις
Οι αποφάσεις – τα σχόλια

1) Η μετατροπή όπως και η απαραίτητη οικονομοτεχνική μελέτη την οποία παρουσίασε εκ μέρους της ΤΕΔΚΙ ο πρ. Δήμαρχος Ελιού – Πρόννων, Α. Ζαπάντης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με ελαφρές αλλαγές, κυρίως ως προς την χρηματοδότησή της από το Δήμο, που μειώθηκε στο 1/5. Καταψήφισε ο πρ. Δήμαρχος και επί κεφαλής της αντιπολίτευσης Κ. Κοντογούρης, επειδή η κυβέρνηση παράτεινε την προθεσμία μετατροπής μέχρι 31/12/10 και με τις συνενώσεις των Δήμων ίσως χρειαστεί και άλλη μετατροπή. Κυριότερο επιχείρημα της μετατροπής πριν την λήξη της προθεσμίας ήταν πως με την νέα μορφή της επιχείρησης η χρηματοδότηση του προγράμματος ΅βοήθεια στο σπίτιΆ θα είναι πλέον νομότυπη.

Κατά τη συζήτηση, η διάρκεια της οποίας κράτησε σχεδόν δίωρο, τέθηκαν πολλά και ουσιαστικά ερωτήματα. Αλλα απαντήθηκαν, άλλα όχι και άλλα μερικώς. Ίσως σε επόμενα Δελτία να μας δοθεί ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτά. Το ουσιαστικό είναι πως ο Δήμος έχει τώρα ένα σημαντικό εργαλείο για να ασχοληθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, με θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού.

2) η εισήγηση ήταν να μην αυξηθούν τα Δ.Τ και το Δ.Σ αυτό αποφάσισε. Παρόλα αυτά η συζήτηση κράτησε πάνω από μια ώρα. Η ΔΕΗ δεν αύξησε φέτος το κόστος των υπηρεσιών της, ενώ η Διαδημοτική καθαριότητας τα αύξησε κατά 4%. Αν αφαιρέσουμε όμως τα έξοδα εμβαδομέτρησης που είχαν μπει στην περσινή αύξηση και φέτος δεν υπάρχουν, η αύξηση του κόστους είναι και εδώ περίπου μηδενική. Πολύς λόγος για την εμβαδομέτρηση των κτιρίων στο Δήμο μας.. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων στην ΔΕΗ και των πραγματικών που φθάνει περίπου στο 40%!!. Κάποιοι δηλ. έκλεβαν τον Δήμο.

Η Δημ. Αρχή δεν δίνει στο Δ.Σ τα ονόματα, επικαλούμενη τα ΅προσωπικά δεδομέναΆ! Ζούμε σε μια παράξενη χώρα όπου οι κλέφτες προστατεύονται θεσμοθετημένα! Γιαυτό πάμε κατά διαβόλου! Πάντως κυκλοφορούν ονόματα, μεταξύ των οποίων και Συμβούλων! Εάν οι νέες τιμές των τετραγωνικών μπουν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τα Δ.Τ θα αυξηθούν πάρα πολύ.

Όμως όπως εξήγησα στο Συμβούλιο, και φάνηκε να το κατάλαβαν όλοι, τα Δ.Τ δεν πρέπει να αυξηθούν γιατί η Διαδημοτική έχει ήδη καλύψει το κόστος των υπηρεσιών της ανεξάρτητα από το πόσα τετραγωνικά δηλώνει ο Δήμος μας.

Γενικά ο Δήμος αδυνατεί να ελέγξει το κόστος των υπηρεσιών που του προσφέρουν η ΔΕΗ και η Διαδημοτική καθαριότητας και αρκείτε στα στοιχεία που του δίνουν αυτές. Κάποιος πρέπει να ελέγξει αυτό το μπάχαλο.

Το ημερολόγιο του Δημοτικού σχολείου, 2010

Στο Δελτίο 15/09 είχαμε αναφέρει μια όμορφη γιορτή που πραγματοποίησε το Δημοτικό στις 12/6. Ένα από τα θέματα που παρουσιάσθηκε ήταν και το πολιτιστικό πρόγραμμα ΅μορφές της ΕρύσσουΆ από τα παιδιά της ΣΤ΄τάξης με την δασκάλα τους Μ. Ματσούκη. Σε ένα μέρος του προγράμματος βασίσθηκε ημερολόγιο που εξέδωσε το Δημοτικό για τη νέα χρονιά 2010.

Όπως αναφέρει η Δ/ντρια Αρτεμις Αντύπα, παρουσιάζοντας το ημερολόγιο, το σχολείο, το εκδίδει, για να γνωρίσουν οι συντοπίτες μας την προσπάθεια των μαθητών αλλά και ένα κομμάτι της τοπικής μας ιστορίας.

Η ΅ΑστερίςΆ συμβάλλοντας στην προσπάθεια του σχολείου, το ΅υιοθέτησεΆ και το απέστειλε στα μέλη της. Συνιστούμε να ακολουθήσουν και οι άλλοι τοπικοί σύλλογοι.

Πηγή: Τα Νέα της Ερίσσου

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…
Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…
γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…
Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…
Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

15 Ιουλίου 2024
“Ο χρόνος έκρινε, ποιος έμεινε, ποιος έφυγε, ποιος έζησε τη μουσική, ποιος έδωσε ψυχή και ποι…
15 Ιουλίου 2024
Είναι η ψυχοθεραπεία ένα μοντέρνος τρόπος αντιμετώπισης αρνητικών συναισθημάτων ή μήπως όχι; …
15 Ιουλίου 2024
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2024, ο Δήμος Αργοστολίου σε συνεργασία με το Γ…
15 Ιουλίου 2024
Κυριακή 14 ΙΟΥΛΙΟΥ • ΛΕΙΒΑΘΩ, ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ, ώρα: 21:00, στο Πολιτιστικό κέντρο, πρώη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Το θεριό του ταύρου»
11 Ιουλίου 2024
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ» Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουλίου και ώρα 21:00, σ…
«Παραδοσιακό Μαγειριό» η νέα επιχείρηση στην οδό Σιτεμπόρων στο Αργοστόλι
8 Ιουλίου 2024
Το νέο παραδοσιακό μαγειρείο στην οδό Σιτεμπόρων Αργοστόλι άνοιξε και σας περιμένει! Μια νέα …
Tzannatos Jewellers Corner : Το νέο κόσμημα του Λιθοστρώτου
21 Ιουνίου 2024
Ο στόχος μας πάντα είναι να προσφέρουμε ποιοτικά, διαχρονικά αλλά και μοντέρνα σχέδια για την το…
Το κατάστημα «Beauty Bar» συνεχίζει και ομορφαίνει
13 Ιουνίου 2024
Το κατάστημα καλλυντικών και σεμιναριακό κέντρο ES Beauty Bar by Eleni Sourvanou συνεχίζε και ομ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU