Skip to main content
4 Ιουλίου 2006

Πέτρος Αλιβιζάτος: Πρόταση για νέους όρους δόμησης.

Αναπόσπαστο στοιχείο της τοπικής ταυτότητας του Νομού Κεφαλονιάς και Ιθάκης, το οποίο συνδέεται άμεσα με την τοπική οικονομική ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ιδιωτικών περιουσιών και την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας , αποτελεί η αρχιτεκτονική και ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής μας.
Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται πολεοδομικά ένας τόπος σαν την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τους όρους με τους οποίους προστατεύεται πραγματικά το περιβάλλον, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα και επιτυγχάνεται ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η διατήρηση της παραδοσιακής επτανησιακής αρχιτεκτονικής και η οικονομική ανάπτυξη του Νομού μας, μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Αρκεί να υπάρχει από τη μια ρεαλιστικός σχεδιασμός και από την άλλη ουσιαστική εφαρμογή της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.
Επίσης, η αποτελεσματική προστασία της ιδιοκτησίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Ο συνδυασμός αυτός εγγυάται βιώσιμη ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες.

Όροι δόμησης: Τι ισχύει σήμερα στο Νομό μας.

Οι όροι δόμησης που ισχύουν σήμερα στο Νομό Κεφαλονιάς και Ιθάκης, καθορίσθηκαν πριν από 20 περίπου χρόνια, με την υπΆ αριθμό 882/1987 απόφαση του τότε Νομάρχη (ΦΕΚ 428Δ – 15.05.1987).
Πιο συγκεκριμένα, με βάση την προαναφερόμενη απόφαση, οι κανονισμοί που ισχύουν είναι αυτοί που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΟΜΕΑΣ Ι
Συντελεστής δόμησης: 0,70
Επιτρεπόμενη Κάλυψη: 70%
Επιτρεπόμενο Ύψος: 4,50 μ.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΑ
Συντελεστής δόμησης: 1,40
Επιτρεπόμενη Κάλυψη: 70%
Επιτρεπόμενο Ύψος: 8,00 μ.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΒ
Συντελεστής δόμησης: 1,40 + 0,35
Επιτρεπόμενη Κάλυψη: 70%
Επιτρεπόμενο Ύψος: 8,50μ + 2,00μ

Επιπλέον, παρέχεται:
• συντελεστής 0,35 για την κατασκευή βοηθητικών χώρων μέσα στον όγκο της στέγης.
• σε περίπτωση προσθήκης καθΆ ύψος το μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 1,00 μ.
• σε όλους τους τομείς επιτρέπεται η προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κατά 3,00 μ. για την κατασκευή στέγης με κλίση από 15ο έως 45ο .

Οι στρεβλώσεις που δημιουργεί η εφαρμογή των υφιστάμενων όρων δόμησης.

Η εφαρμογή των υφιστάμενων όρων δόμησης είχε ως αποτέλεσμα να επικρατήσει μια απίστευτη αυθαιρεσία, να υποβαθμισθεί η αισθητική και να αλλοιωθεί η παραδοσιακή επτανησιακή αρχιτεκτονική. Καθώς και να μην μπορεί να αξιοποιηθεί σωστά και χωρίς να βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον, η ατομική ιδιοκτησία κάθε πολίτη της Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
Στα είκοσι αυτά χρόνια γίναμε όλοι μάρτυρες μιας απαράδεκτης κατάστασης, τα αποτελέσματα της οποίας είναι:

• Αυθαιρεσίες όπως η υπερύψωση έδρασης στέγης για εκμετάλλευση μεγαλύτερου χώρου σοφίτας ως κύρια χρήση και όχι βοηθητική.
• Προβλήματα στατικότητας λόγω της δυσκολίας στην στατική επίλυση όγκου με πολλά ατσούπια τοίχων και διαφορετικές κλίσεις.
• Προβλήματα αισθητικής διότι η παραδοσιακή στέγη έχει μετατραπεί σε «αναγεννησιακή» με πολλά αετώματα και υπερυψώσεις που φθάνουν στα όρια της κακογουστιάς, που δεν συνάδει με τον τοπικό χαρακτήρα.
• Η δημιουργία τριώροφων κτισμάτων με μέγιστο ύψος 8,00μ (μικτό ύψος ορόφου 2,65μ), η οποία υποβαθμίζει την αισθητική και την αρχιτεκτονική λύση του κτιρίου.
• Η οικονομική επιβάρυνση που προκαλείται σε κάθε ιδιοκτήτη, από το γεγονός ότι υποχρεούται να δαπανήσει για την κατασκευή μιας σοφίτας όσα χρήματα απαιτούνται για την κατασκευή ενός ολόκληρου ορόφου, ενώ τελικώς εκμεταλλεύεται μόνον το 1/3.

[/b]Ανάγκη για αλλαγή των όρων δόμησης.[/b]

Θεωρώ ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν τιμά κανέναν, δεν εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, δεν προστατεύει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και απαξιώνει διαρκώς την αξία των ιδιοκτησιών.
Δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η υποβάθμιση της αισθητικής εικόνας του Νομού μας. Το διάστημα που έχει παρέλθει από την απόφαση που καθόρισε τους όρους δόμησης που ισχύουν είναι πολύ μεγάλο.
Έχουν αλλάξει πλέον ριζικά τα δεδομένα και έχουν δημιουργηθεί νέες ανάγκες που επιβάλλουν αφενός την αναβάθμιση του πολεοδομικού σχεδιασμού του Νομού και αφετέρου τη αισθητική αναβάθμιση και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συμπολιτών μας. Και τα νέα δεδομένα μπορούν να εξυπηρετηθούν με ένα νέο πλαίσιο κανόνων δόμησης, το περιεχόμενο των οποίων θα είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτατου τοπικού κοινωνικού διαλόγου.

Η ώρα της δημόσιας και υπεύθυνης διαβούλευσης.

Το τελευταίο διάστημα από πολλές πλευρές ( φορείς της Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικούς συλλόγους αλλά και πολίτες ), διατυπώνεται έντονα η άποψη ότι πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία και να υπάρξει εισήγηση προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου να προχωρήσει στην αλλαγή των υφιστάμενων όρων δόμησης .
Το ζήτημα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε πρόχειρα, ούτε αποσπασματικά.
Είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους όσους ζούμε στον τόπο αυτό.
Θεωρώ λοιπόν υποχρέωση μου, ως πολιτικός εκπρόσωπος του Νομού, να αναλάβω την πρωτοβουλία ώστε να ξεκινήσει άμεσα μια δημόσια διαβούλευση γύρω από το ζήτημα αυτό.
Μια διαβούλευση όπου όλοι μας θα καταθέσουμε με υπεύθυνο τρόπο και δημόσια τις θέσεις και τις προτάσεις μας, θα κάνουμε έναν ανοιχτό και δημιουργικό διάλογο και πιθανόν θα συνδιαμορφώσουμε μια κοινά αποδεκτή πλατφόρμα θέσεων την οποία θα εισηγηθούμε προς το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Δημόσιος διάλογος με αρχές και σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Όλοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε ο διάλογος αυτός να αποτελέσει την ευκαιρία και να ανοίξει την όρεξη σε κάποια συμφέροντα να γεμίσουν με περισσότερο τσιμέντο την Κεφαλονιά.
Αντίθετα, η διατήρηση της παραδοσιακής επτανησιακής αρχιτεκτονικής και του ιστορικού πολεοδομικού περιβάλλοντος αποτελεί κυρίαρχο στόχο της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνω. Είναι στοιχεία που αποτελούν βασικά κίνητρο για την προσέλκυση τουρισμού, την κύρια πηγή εσόδων του Νομού μας. Το Αργοστόλι π.χ., εκτός από πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, είναι ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της και φημίζεται για τα εντυπωσιακά ιστορικά κτίρια του παρελθόντος. Αυτό το παρελθόν πρέπει να το αναδείξουμε και να το αξιοποιήσουμε. Κάτι που δεν έγινε στο πρόσφατο παρελθόν, αφού οι αλλεπάλληλες αλλαγές στους όρους δόμησης του δήμου αυτού στη δεκαετία του 80 δημιούργησαν σύγκρουση αξιών, ενδιαφερόντων και συμφερόντων. Ενώ δεν υπήρξε συγκεκριμένη στρατηγική για τη διατήρηση του παραδοσιακού οικοδομικού αυτού πλούτου.

Η δική μου πρόταση.

Από τη στιγμή που ανέλαβα την πρωτοβουλία να ξεκινήσει αυτός ο δημόσιος διάλογος, θεωρώ σωστό να μην κρυφτώ και να περιμένω πρώτα να διατυπώσουν οι άλλοι την άποψη τους. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι πολιτικοί εκπρόσωποι του Νομού οφείλουν πρώτοι από όλους να καταθέτουν με παρρησία τις απόψεις τους σε όλα τα μεγάλα ζητήματα. Χρήσιμος πολιτικός δεν είναι ο πολιτικός που κρύβει τα προβλήματα, αλλά αυτός που παίρνει θέση και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίλυση τους.
Αξιολογώντας λοιπόν τις παρατηρήσεις όσον αφορά την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής την τελευταία εικοσαετία και λαμβάνοντας υπόψη την έκρηξη ανοικοδόμησης που παρουσιάζεται σήμερα στο Νόμο, κρίνω αναγκαία την παρέμβαση της πολιτείας με στόχο:

• μία ήπια νομοθετική προσαρμογή στη σημερινή οικοδομική πραγματικότητα του Νομού
• την ανάδειξης της παραδοσιακής επτανησιακής αρχιτεκτονικής
• την προστασία της αισθητικής εικόνας του Νομού μας, ώστε να σταματήσει η αναρχία και τα έκτροπα που προαναφέρθηκαν
• την επαρκή προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, χωρίς να θίγεται, ούτε κατΆ ελάχιστον, ο κοινωνικός χαρακτήρας της.

Το περιεχόμενο της πρότασης μου.

Για να μπει επιτέλους τάξη στη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση, προτείνω:

• Κατάργηση της σοφίτας και ενσωμάτωση του ειδικού συντελεστή 0,35 στον κύριο συντελεστή δόμησης.
• Επιστροφή στους αρχικούς όρους δόμησης των 3 ορόφων με συντελεστή δόμησης 1,80 και μέγιστο ύψος 9,90 + 2,00 μ. ύψος για πατάρι δηλαδή:
i. όπου ισχύει σήμερα μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8,00 μ. να τροποποιηθεί σε 10,90 μ. (=3,30*+1,00) 10,90 μ. για κατοικία
ii. όπου ισχύει σήμερα μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 10,50 μ. να τροποποιηθεί σε:
11,90μ. (=3,30*3+1,00+1.00 μ.) για κατάστημα
10,90μ. (=3,30*3+1,00 μ.) για κατοικία

• Πάνω από το ύψος 10,90 μ. για κατοικία και 11.90 μ. για κατάστημα να επιτρέπεται η κατασκευή απλής και, για αισθητικού και μόνο λόγους, εδραζόμενης στέγης μέγιστου ύψους 1,50 μ. χωρίς τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του χώρου κάτωθεν αυτής.

Πάνω στις θέσεις αυτές που διατυπώνω, τις οποίες παρουσιάζω δημόσια και θέτω σε διαβούλευση, είμαι έτοιμος να συζητήσω με όλους τους φορείς του Νομού. Πιστεύω ότι μέσα από το διάλογο μπορεί να προκύψει μια τελική πρόταση, που θα είναι πρόταση όλου του Νομού και όχι μόνον του Βουλευτή, η οποία θα κατατεθεί στη συνέχεια στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
Πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι οι προσπάθειες που θα πρέπει να καταβληθούν για να καταλήξουμε ενδεχομένως σε ένα αίσιο αποτέλεσμα θα είναι και επίπονες και χρονοβόρες.
Αποτελεί όμως δική μας ευθύνη να αναζητήσουμε κοινά αποδεκτές λύσεις, για ένα ζήτημα που μας αφορά όλους.
Θεωρώ λοιπόν ότι το κείμενο που θέτω υπόψη σας μπορεί να αποτελέσει τη βάση αυτού του διαλόγου, και να έχουμε καταλήξει σε ένα τελικό πλαίσιο προτάσεων μέσα στο επόμενο τετράμηνο.

Πέτρος Π. Αλιβιζάτος
Βουλευτής Κεφαλληνίας και Ιθάκης

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

23 Μαΐου 2024

Αλιευτικός Τουρισμός – Έρευνα & Ανάπτυξη: Ένα τριήμερο δράσεων στην Κεφαλονιά!

Η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου σε συνεργασία με τη ΓενικήΓραμματεία Τουριστικής Πολ…
23 Μαΐου 2024

Συναυλία στον Καθολικό Ναό Αγίου Νικολάου Κεφαλονιάς «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…»

Συναυλία στον Καθολικό Ναό Αγίου Νικολάου Κεφαλονιάς “Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…..
23 Μαΐου 2024

O Κεφαλονίτης chef Γιώργος Αντωνέλλος πάει την γαστρονομίας της Κεφαλονιάς στοMakedonia Palace!

O Κεφαλονίτης chef Γιώργος Αντωνέλλος πάει την πλούσια κουζίνα της Κεφαλονιάς στοSalonika Restau…
22 Μαΐου 2024

Επτανησιακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού «Υακίνθια» @Ζάκυνθος [21.05.2024]

Στα πλαίσια των εορτασμών των 160 χρόνων από την ένωση των Ιονίων Νήσων με τη μητέρα Ελλάδα διορ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ευρωεκλογές 2024: Ποιοι εξαιρούνται και τι ποινή προβλέπεται για όσους δεν ψηφίσουν
23 Μαΐου 2024

Ευρωεκλογές 2024: Ποιοι εξαιρούνται και τι ποινή προβλέπεται για όσους δεν ψηφίσουν

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών 2024 την Κυριακή 9 Ιουνίου. Η διαδι…
Ταξιδεύοντας με τις γεύσεις του «Wokinn» [17.05.2024]
17 Μαΐου 2024

Ταξιδεύοντας με τις γεύσεις του «Wokinn» [17.05.2024]

Εάν δεν έχεις δοκιμάσει τα λαχταριστά πιάτα του Wokinn νομίζουμε πως ήρθε η στιγμή να τρέξεις……
Στο κατάστημα «Loukoumania» θα βρεις λαχταριστά γλυκίσματα
2 Μαΐου 2024

Στο κατάστημα «Loukoumania» θα βρεις λαχταριστά γλυκίσματα

Καθώς μπαίνει το Πάσχα τείνουμε όλοι να αναζητούμε πιο έντονα γλυκές λιχουδιές, το κατάστημα Lou…
Πασχαλινά γλυκίσματα από τον φούρνο «Τρίτη Γενιά»
2 Μαΐου 2024

Πασχαλινά γλυκίσματα από τον φούρνο «Τρίτη Γενιά»

Τσουρέκια απλά ,γεμιστά με Μπουένο , σοκολάτα , κάστανο , σοκολάτα μπανάνα ,λευκή σοκολάτα , έρε…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU